Informacja przekazywana przez świadczeniodawców udzielających świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej ma być przekazywana wyłącznie w przypadkach wskazanych przez Fundusz. Wskazaną zmianę proponuje przekazany do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych, przekazywanie przez świadczeniodawców informacji o udzielonych świadczeniach z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w konkretnych przypadkach jest zasadne z uwagi na charakter niektórych świadczeń (np. świadczeń receptowych), które nadmiernie obciążają świadczeniodawcę. Projekt proponuje również dodanie kodu uwzględniającego prawo medycznych czynności ratunkowych osoby znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Jak wskazano, wyodrębnienie tego kodu jest zasadne, gdyż prawo do świadczeń tego rodzaju przysługuje każdej osobie, która znajduje się w stanie zagrożenia zdrowotnego. Projektowane rozporządzenie zakłada również dodanie kodów identyfikujących osoby, którym udzielono świadczenia na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego oraz dwa kody trybu przyjęcia osoby, której udzielono świadczenia zdrowotnego w przypadku świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej:

a) przyjęcie w celu wykonania świadczenia zgodnie z planem osoby, która wymaga okresowego wykonywania kolejnych etapów świadczenia w ściśle określonych terminach (wprowadzenie wskazanego kodu pozwoli na wyeliminowanie problemów związanych z koniecznością sprawozdawania danych dotyczących skierowania, na podstawie którego rozpoczęto leczenie przy sprawozdawaniu kolejnych świadczeń udzielanych w ramach kontynuacji leczenia;

b) przyjęcie na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego.

Zakłada się, iż rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Opracowanie: Jacek Tkacz, RPE WK

Źródło: , stan z dnia 17 marca 2015 r.