Przekazany do konsultacji publicznych w dniu 4 grudnia 2015 r. projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zakłada między innymi wzrost miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego od 6% do 15% w stosunku do stawek przyjętych w dotychczasowych przepisach. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych działających w formie jednostki budżetowej do poziomu minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r.

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 954) - dalej r.w.p.p.l., oprócz zmiany miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, zakłada również podniesienie wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz jednostek budżetowych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Zdrowia. Zmiany mają objąć również zaszeregowanie części stanowisk pracy określonych w załączniku nr 2 do r.w.p.p.l. - „Tabela zaszeregowania pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych działających w formie jednostki budżetowej, z wyłączeniem pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych”. Projekt proponuje przeniesienie stanowiska inspektora ochrony radiologicznej typu R(IOR/R) oraz inspektora ochrony radiologicznej typu 3 (IOR-3) z kategorii zaszeregowania XVI do kategorii zaszeregowania XVIII, do której przyporządkowany był dotychczas inspektor ochrony radiologicznej typu S(IOR/S). Dokonanie przegrupowania wskazanego stanowiska wynika z dążenia do zniesienia różnic w kategoriach zaszeregowania pomiędzy tymi stanowiskami z uwagi na zbliżony zakres realizowanych na tych stanowiskach zadań.

Projekt proponuje również dokonanie zmian w zaszeregowaniu stanowisk pracy pracowników ekonomiczno-administracyjno-technicznych i obsługi. W związku z przegrupowaniem grupie pracowników wykonujących zawód medyczny oraz innych pracowników, dla których praca pozostaje w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, dla stażysty, prawodawca przewidział XV grupę zaszeregowania. Natomiast dla osób zatrudnionych na stanowisku stażysty w części tabeli II - pracownicy ekonomiczno-administracyjno-techniczni i obsługi projekt wskazuje XII kategorię zaszeregowania.

Projektowany akt normatywny wprowadza grupę XIX zaszeregowania dla osób zatrudnionych na stanowiskach: kierownik działu, oddziału, sekcji.

Projekt zakłada również zmianę załącznika nr 4 do r.w.p.p.l. - „Wykaz stanowisk, na których przysługuje dodatek funkcyjny, i stawek dodatku funkcyjnego”, poprzez podwyższenie dodatku funkcyjnego dla osób zatrudnionych na stanowisku kierownika komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa oraz dla kierownika: działu, oddziału, sekcji stacji sanitarno-epidemiologicznej z 25% na 35%. Powyższe ma pozwolić na zrównanie wysokości dodatku funkcyjnego dla osób zatrudnionych na stanowisku kierownika, bez różnicowania wynagrodzenia, wynikającego z przypisania danego stanowiska pracy.

Zakłada się, iż projektowane rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Opracowanie: Jacek Tkacz, RPE WK

Źródło: legislacja.rcl.gov.pl, stan z dnia 7 grudnia 2015 r.