Potrzeba wydania nowego rozporządzenia wynika z konieczności implementowania dyrektyw Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej ("Euroatom"), jak również z dostosowania polskiego systemu prawnego do realizacji Programu polskiej energetyki jądrowej, a w szczególności do budowy elektrowni jądrowej.

Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia muszą uwzględniać specyfikę poszczególnych rodzajów wykonywanej działalności. Z wykonywaniem działalności polegającej na budowie, rozruchu, eksploatacji oraz likwidacji obiektów jądrowych związane jest największe ryzyko dla ludzi i środowiska dlatego też w porównaniu z obecnie obowiązującym stanem prawnym zaszły zmiany w załączniku nr 2 do rozporządzenia (wykaz dokumentów). Pozostałe zmiany mają charakter porządkujący.

W projekcie ujednoliceniu poddano wymagania odnośnie dokumentów niezbędnych do wydania przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki zezwolenia na działalność z urządzeniami wytwarzającymi promieniowanie jonizujące, w tym aparatami rtg.

Wnioskodawca ubiegający się o zezwolenie we wniosku będzie musiał wskazać proponowane ograniczniki dawek dla pracowników oraz ogółu ludności. Ponadto przewidziano konieczność określenia we wniosku okresu prowadzenia działalności, jeżeli będzie prowadzona na czas oznaczony.

W porównaniu z obecnym stanem prawnym do wykazu dokumentów dołączanych do wniosku o zezwolenie dodano wymóg przedstawienia zakładowego planu postępowania awaryjnego.

Rozporządzenie to zastąpi obecnie obowiązujące rozporządzenie w tej sprawie z 3 grudnia 2002 roku (Dz. U. Nr 220, poz. 1851 z późn. zm.).

Opracowanie: Ewelina Wójcik RPE WK