Przedstawiony do opiniowania w dniu 10 marca 2016 r. projekt zarządzenia Prezesa NFZ wprowadza między innymi definicję "koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży (KOC)", a także redefiniuje pojęcie świadczenia wykonywanego u kobiet w okresie ciąży fizjologicznej.

Zgodnie z projektem zarządzenia zmieniającego zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna Nr 79/2014/DSOZ, definicja "koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży (KOC)" oznacza zakres świadczeń w rodzaju: świadczenia kontraktowane odrębnie (SOK), w ramach którego realizowana i finansowana jest skoordynowana opieka dla kobiet w ciąży, obejmująca specjalistyczne poradnictwo ambulatoryjne, przedporodową i poporodową opiekę położnej, poród, a w przypadku wskazań medycznych także hospitalizacje. Ponadto projektowane zarządzenie redefiniuje świadczenie wykonywane u kobiet w okresie ciąży fizjologicznej. Zgodnie z projektem, jest to świadczenie wykonywane zgodnie z zapisami określonymi w: „Standardy postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem” stanowiącymi załącznik do rozporządzenia o opiece okołoporodowej. Rozliczenie świadczenia możliwe jest po wykazaniu w raporcie statystycznym świadczeń profilaktycznych, badań diagnostycznych i konsultacji medycznych przypisanych właściwemu terminowi badania wskazanego w rozporządzeniu. Świadczenie nie może być rozliczane w przypadku realizacji umowy w rodzaju SOK - Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC).

Ponadto projektowane zarządzenie zakłada wprowadzenie zapisu, zgodnie z którym Fundusz nie finansuje świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w poradniach specjalistycznych, realizowanych u kobiet w ciąży objętych koordynowaną opieką nad kobietą w ciąży, związanych z ciążą, porodem i połogiem, analogicznych jak w KOC, w zakresie umów na położnictwo i ginekologię oraz w innych zakresach.

Opinie do projektu zarządzenia można nadsyłać do Funduszu do 31 marca 2016 r., na adres e-mail: sekretariat.dsoz@nfz.gov.pl

Opracowanie: Jacek Tkacz, RPE WK

Źródło: www.nfz.gov.pl, stan z dnia 11 marca 2016 r.