Wprowadzone zmiany będą bezpośrednio przekładać się na sytuację lekarzy i lekarzy dentystów w Polsce.

Do najważniejszych zmian należy:

- wprowadzenie europejskiej legitymacji zawodowej, ELZ (European Professional Card), która będzie elektronicznym certyfikatem zamieszczonym w systemie informacji na rynku wewnętrznym zawierającym całą wymaganą dokumentację na temat danej osoby. ELZ ma stanowić potwierdzenie uznania kwalifikacji (w Polsce oddzielnie do wykonywania zawodu będzie konieczna decyzja samorządu lekarskiego w sprawie przyznania prawa do wykonywania zawodu);

- kontrola znajomości języka państwa przyjmującego - ze względu na bezpieczeństwo pacjenta dopuszczalne będzie sprawdzanie znajomości języka przez właściwe organy. Będzie się to odbywać po wystawieniu ELZ, ale przed przyznaniem prawa do wykonywania zawodu;

- wprowadzenie mechanizmów ostrzegawczych polegających na zgłaszaniu do systemu IMI informacji o zakazaniu lub ograniczeniu prawa wykonywania zawodu w terminie 3 dni od podjęcia decyzji

- określenie wymaganego czasu studiów lekarskich, który wynosić będzie co najmniej 5 lat obejmujących co najmniej 5 500 godzin nauczania, a studiów lekarsko-dentystycznych co najmniej 5 lat obejmujących co najmniej 5 000 godzin nauczania;

- włączanie do systemu uznawania automatycznego kolejnych specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych.

Nowe regulacje będą stosowane od 2016 r., choć państwa członkowskie mogą wdrażać nowe postanowienia wcześniej.

Źródło: www.nil.org.pl