Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie ministra zdrowia z 6 listopada 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. poz. 1462) zakłada zmianę warunków realizacji świadczenia „zabezpieczenie profilaktyczne bruzd lakiem szczelinowym - za każdy ząb” poprzez podniesienie granicy wieku dzieci objętych przedmiotowym świadczeniem gwarantowanym.

Proponowana granica to 8 rok życia. Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu, na wniosek środowisk pielęgniarek doprecyzowano wymagania dotyczące personelu udzielającego świadczeń w zakresie chirurgii stomatologicznej i periodontologii w części dotyczącej personelu pielęgniarskiego poprzez uwzględnienie pielęgniarek z 2-letnim doświadczeniem lub posiadających kurs kwalifikacyjny lub szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego lub w trakcie tego kursu lub szkolenia.

Czytaj: Prywatne wydatki na stomatologię kilkakrotnie wyższe niż NFZ >>>

Ponadto w projekcie uwzględniono uwagi zgłaszane przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz konsultanta krajowego w dziedzinie ortodoncji, które dotyczą możliwości udzielania świadczenia „rekonstrukcja aparatu ruchomego przy pacjencie w niewielkim zakresie” do 12 razy w ciągu roku kalendarzowego.

Zakłada się, iż projektowane rozporządzenie zmieniające wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.