Projektowany akt normatywny ma zastąpić rozporządzenie ministra zdrowia z 22 maja 2012 rou w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub mieszaniny niebezpieczne (Dz. U. poz. 601). W porównaniu do dotychczas obowiązujących przepisów, projekt rozporządzenia w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie oprócz zastąpienia dotychczasowych znaków ostrzegawczych służących do oznakowania pojemników i zbiorników służących do przechowywania substancji niebezpiecznych, usuwa znak ostrzegawczy "ostrożnie przed substancjami i mieszaninami szkodliwymi lub drażniącymi".

Wskazane substancje mają być oznakowane piktogramem GHS07.

Czytaj:
 NIK: kwestie odpadów medycznych wymagają uregulowania >>>

Ponadto projektowane rozporządzenie dokonuje częściowego wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/27/UE z 26 lutego 2014 rokku zmieniająca dyrektywy Rady 92/58/EWG, 92/85/EWG, 94/33/WE, 98/24/WE oraz dyrektywę 2004/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu dostosowania ich do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz. U. UE L 65 z 04.03.2014, str. 1).

Zakłada się, iż projektowane rozporządzenie ma wejść w życie 1 czerwca 2015 roku.