Projektowane zmiany prowadzić mają do zwiększenia liczby badań profilaktycznych oraz diagnostycznych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

Projekt zarządzenia przyjmuje założenie, zgodnie z którym w przypadku, gdy podstawą wpisania na listę świadczeniobiorców w dacie bieżącej realizacji umowy, jest deklaracja wyboru złożona w tym samym okresie przez osobę, dla której dane usługi e-WUŚ udostępnianej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, w dacie złożenia deklaracji nie potwierdzają uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a która swoje uprawnienia do świadczeń potwierdziła na podstawie dokumentu ubezpieczenia, albo wyłącznie przez złożenie stosownego świadczenia, wpis taki ważny jest przez sześć okresów sprawozdawczych od daty złożenia deklaracji (dotychczas przez trzy okresy sprawozdawcze od daty złożenia deklaracji).

Projekt przyjmuje, iż dla celów rozliczania udzielonych świadczeń POZ stosuje się kapitacyjną stawkę roczną – dla świadczeń w zakresie POZ udzielanych w ramach gotowości lekarza, pielęgniarki, położnej lub jednostki transportu sanitarnego. W przypadku świadczeń lekarza POZ stawka kapitacyjna obejmuje kwotę przeznaczoną na pokrycie kosztów badań diagnostycznych wykonywanych przez lekarza w procesie udzielania świadczeń będących przedmiotem umowy.

W przypadku z kolei świadczeń pielęgniarki POZ, położnej POZ oraz pielęgniarki szkolnej, stawka kapitacyjna obejmuje kwotę przeznaczoną na wzrost finansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki, położne oraz higienistki szkolne, o którym mowa w § 3 i 4 rozporządzenia ministra zdrowia z 14 października 2015 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. poz. 1628).

Projektowane zarządzenie przyjmuje, iż w stosunku do świadczeniobiorcy w wieku od 40. do 65. roku życia zadeklarowanego do lekarza POZ stawka kapitacyjna korygowana jest współczynnikiem 1,12 (dotychczas – 1,1).

Projektowane zarządzenie rozszerza katalog okoliczności umożliwiających czasowe zaprzestanie udzielania świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i zabezpieczenie ich dostępności u innego świadczeniodawcy, o przerwy wynikające z udziału w szkoleniach w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych mających zastosowanie przy udzielaniu świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej (dotychczas wyłącznie urlop lub zdarzenie losowe).

Opracowano na podstawie komentarza autorstwa Artura Paszkowskiego do projektu zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.

Komentarz dostępny jest w LEX Ochrona Zdrowia, LEX Przychodnia oraz Serwisie Prawo i Zdrowie.