Projektowane rozporządzenie przewiduje wprowadzenie nowego kodu uprawnień dodatkowych oznaczonego literą „S”. Nowy kod uprawnień ma dotyczyć leków wydanych na podstawie art. 43a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.) - dalej u.ś.o.z. Zmianie mają ulec również zasady wypisywania uprawnień dodatkowych. Jeśli pacjent jest uprawniony na podstawie art. 43a ust. 1 u.ś.o.z. wprowadzony zostanie obowiązek wpisania dwóch kodów uprawnień dodatkowych. Projekt zakłada wyłączenie możliwości zbiegu uprawnień oznaczonych kodami CN, DN oraz WP z uprawnieniem, o którym mowa w art. 43a ust. 1 u.ś.o.z, ze względu na brak faktycznej możliwości zbiegu tych uprawnień.

Zmianie ma ulec również § 16 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (tekst jedn. Dz. U. 2016 r. poz. 62). Wyłączona ma zostać możliwość wpisywania przez osobę wydającą lek kodu uprawnienia dodatkowego, o którym mowa w art. 43a ust. 1 u.ś.o.z. Wskazana zmiana wynika ze szczególnych przymiotów uprawnienia oznaczonego kodem „S” w stosunku do pozostałych uprawnień dodatkowych. Wskazany kod uprawnienia dodatkowego wpisanego na receptę ma nieść za sobą informacje dwojakiego rodzaju:

1) lek został przepisany na rzecz świadczeniobiorcy, który ukończył 75 rok życia;

2) lek został przepisany przez lekarza lub pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej.

Projektowany akt normatywny przewiduje również wprowadzenie nowej treści załącznika nr 1 do r.r.l. - "Kody uprawnień dodatkowych pacjenta". Do załącznika ma zostać dodany nowy kod uprawnień dodatkowych „S” do tabeli, jak również poprawiona ma zostać błędna numeracja dotychczasowej tabeli.

Zakłada się, iż projektowane rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło: legislacja.rcl.gov.pl,