Ministerstwo Zdrowia zmieni niedawno wydane rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zwiększając kwotę podwyżki dla pielęgniarek i położnych do 400 zł od dnia 1 września 2015 r. do dnia 30 czerwca 2016 r. Zmiana ma wprowadzić wzrost miesięcznego wynagrodzenia także w pozostałych okresach wskazanych w wyżej wymienionym rozporządzeniu.

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1400) - dalej r.o.w.u., średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia pielęgniarek i położnych, w tym dodatek za pracę w porze nocnej i dodatek za pracę w niedzielę i święta niebędące dla pracownika dniami pracy wraz z składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, w okresie od dnia 1 września 2015 r. do dnia 30 czerwca 2016 r. zostanie zwiększony do 400 zł, czyli o 100 zł w stosunku do 300 zł przewidzianych w § 2 ust. 4 r.o.w.u., zaś w okresie od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 31 sierpnia 2016 r. wyniesie 400 zł.

Dodatkowo projekt rozporządzenia zmieniającego zapewnia dalszy wzrost miesięcznego wynagrodzenia wraz z pochodnymi o:

1) 800 zł od dnia 1 września 2016 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r., w tym kwotę 400 zł wskazaną powyżej;

2) 1200 zł od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r., w tym kwotę, o której mowa w punkcie 1;

3) 1600 zł od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., w tym kwotę o której mowa w punkcie 2.

U świadczeniodawców posiadających umowy o udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, dla których jednostką rozliczeniową jest kapitacyjna stawka roczna, świadczenia te będą objęte zwiększonym finansowaniem poprzez wzrost kapitacyjnej stawki rocznej dla pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, położnej podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki środowiska nauczenia i wychowywania w sposób zapewniający średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia. Jak wskazano w uzasadnieniu projektu, wzrost kapitacyjnej stawki rocznej nastąpi od dnia 1 stycznia 2016 r. i ma zapewnić wzrost wynagrodzenia pielęgniarek i położnych na takim samym poziomie, jak u świadczeniodawców posiadających umowy w pozostałych rodzajach świadczeń opieki zdrowotnej.

Wzrost wynagrodzeń w latach 2016-2019 zgodnie z projektem będzie poprzedzony każdorazowo ustalaniem liczby etatów oraz równoważników etatów pielęgniarek i położnych wykonujących zawód pielęgniarki i położnej u świadczeniodawcy i realizujący świadczenia opieki zdrowotnej. W przypadku nieprzekazania przez świadczeniodawcę informacji o licznie pielęgniarek i położnych wykonujących zawód i realizujących świadczenia opieki zdrowotnej u tego świadczeniodawcy, zostanie nałożona kara umowna w wysokości do 2% kwoty zobowiązania wynikającego z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Projektowane rozporządzenie zakłada również zmianę § 24 ust. 3 załącznika do r.o.w.u., dającego możliwość wypłaty zaliczki świadczeniodawcom za miesiąc grudzień danego roku w zakresie świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa, tak aby mógł być stosowany również do rozliczania umów obowiązujących w 2015 r.

Projekt rozporządzenia zmieniającego został przekazany do konsultacji publicznych w dniu 6 października 2015 r., zaś ich termin mija 13 października 2015 r.

Zakłada się, iż projektowane rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Opracowanie: Jacek Tkacz, RPE WK

Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 7 października 2015 r.