1. Wstęp

W dniu 19 kwietnia 2013 r. Minister Zdrowia wydał rozporządzenie w sprawie minimalnej funkcjonalności dla systemów teleinformatycznych umożliwiających realizację usług związanych z prowadzeniem przez świadczeniodawców list oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego. Przedmiotowe rozporządzenie, wydane w wykonaniu przepisu art. 23a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) - dalej u.ś.o.z., opublikowane zostało w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 29 kwietnia 2013 r. pod pozycją nr 516. Zgodnie z przyjętym przez normodawcę założeniem ogólnym, rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. w dniu 14 maja 2013 r.

2. Zakres regulacji

Zgodnie z regułą wyrażoną przepisem § 13 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484), świadczeniodawca udzielający świadczeń opieki zdrowotnej zapewnia rejestrację świadczeniobiorców na podstawie zgłoszenia, w szczególności osobistego, telefonicznego lub za pośrednictwem osoby trzeciej. Co istotne zatem, pierwotnie świadczeniodawca nie był w żaden sposób zobowiązany do umożliwienia dokonania rejestracji na wizyty drogą on-line. Zasadnicza zmiana tak ustalonego stanu prawnego nastąpiła dopiero przepisami ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 113, poz. 657), której przepis art. 49 dodał w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nowy artykuł 23a. Zgodnie z jego brzmieniem świadczeniodawca udzielający świadczeń w szpitalach, świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oraz świadczeń wysokospecjalistycznych i prowadzący listy oczekujących na udzielenie świadczenia, obowiązany jest umożliwić świadczeniobiorcom umawianie się drogą elektroniczną na wizyty, możliwość monitorowania statusu na liście oczekujących na udzielenie świadczenia oraz powiadamiania o terminie udzielenia świadczenia. Ponadto świadczeniodawca, o którym mowa wyżej, zobowiązany jest do przekazywania danych zawartych w listach oczekujących na udzielenie świadczenia do systemu informacji w ochronie zdrowia.

W celu realizacji uprawnień świadczeniobiorcy do umawiania się drogą on-line na wizyty lekarskie oraz monitorowania swojego statusu jako osoby oczekującej, Minister Zdrowia wydał rozporządzenie w sprawie minimalnej funkcjonalności dla systemów teleinformatycznych umożliwiających realizację usług związanych z prowadzeniem przez świadczeniodawców list oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego. Zgodnie z jego postanowieniami systemy teleinformatyczne świadczeniodawców winny zapewniać, i to już od dnia 14 maja 2013 r., następujące usługi:

– możliwość automatycznego wyszukania wolnych terminów udzielenia świadczenia zdrowotnego oraz możliwość rejestracji na wizytę i wyboru terminu wizyty podczas procesu rejestracji;

– monitorowania przez świadczeniobiorcę statusu na liście oczekujących na udzielenie świadczenia;

– wyszukiwania według określonych kryteriów nazwy i specjalności komórki organizacyjnej świadczeniodawcy, miejsca wykonywania działalności leczniczej, kodu albo nazwy świadczenia opieki zdrowotnej oraz terminu świadczenia opieki zdrowotnej;

– powiadamiania świadczeniobiorców za pomocą środków komunikacji elektronicznej o zmianie terminu wizyty;

– przeglądu i wydruku przez świadczeniobiorcę zaplanowanych przez niego wizyt;

– uwierzytelnienia śiadczeniobiorców przy wykorzystaniu bezpiecznego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP;

– dokonania przez świadczeniobiorców korekty danych wprowadzonych na etapie rejestracji, w tym powiadomienia świadczeniodawcy o niemożności stawienia się w określonym terminie bądź rezygnacji z realizacji świadczenia opieki zdrowotnej;

– przekazywania danych zawartych w listach oczekujących na udzielenie świadczenia do systemu informacji w ochronie zdrowia.
W tym miejscu podkreślić należy, iż realizacja przedmiotowych rozwiązań w żaden sposób nie wyklucza możliwości korzystania z tradycyjnych form rejestracji wizyty tj. za pomocą telefonu bądź też osobiście (przez pełnomocnika) u świadczeniodawcy.

(…)

Fragment komentarza zamieszczonego w całości w publikacji Serwis Prawo i Zdrowie