Według Business Centre Club procedowane obecnie w Parlamencie zmiany ustawy - Prawo farmaceutyczne budzą kontrowersje w zakresie zgodności z prawem konkurencji i ustawą o swobodzie działalności gospodarczej. BCC twierdzi także, że poprzez utrzymanie możliwości selektywnej dystrybucji produktów leczniczych osłabiają konkurencyjność przedsiębiorstw działających na rynku dystrybucji hurtowej i aptecznej oraz pogarszają dostęp pacjentów do leków.

BCC podkreśla, że dostęp do refundowanych produktów leczniczych powinien zostać zagwarantowany wszystkim podmiotom posiadającym wymagane prawem licencje i zezwolenia. Tymczasem projekt zmian w ustawie sankcjonuje dystrybucję selektywną na rynku hurtowym i aptecznym.

„Producenci leków, podpisując umowy dystrybucyjne z wybranymi hurtowniami farmaceutycznymi, docierają do wybranych aptek, utrudniając dostęp pacjentów do niektórych leków. Ograniczenie liczby odbiorców hurtowych i aptecznych oraz wprowadzanie przez producentów limitów dostaw leków do aptek i hurtowni powoduje, że nie są one konkurencyjne w stosunku do hurtowni związanych z producentami i aptek z nimi współpracujących” – alarmuje BCC w swoim stanowisku.

Zdaniem Konwentu BCC, projekt nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne pogłębi niekonkurencyjne praktyki na rynku farmaceutycznym i osłabi pozycję polskich przedsiębiorców – średnich i małych hurtowni farmaceutycznych oraz aptek indywidualnych, a tym samym doprowadzi do pogłębienia zjawiska niedoborów produktów leczniczych na polskim rynku.

W związku z tym Konwent BCC podaje pod rozwagę Rządu oraz Komisji Zdrowia przygotowanie kompleksowych rozwiązań w zakresie zagwarantowania pacjentom dostępu do leków oraz stworzenia przedsiębiorcom możliwości konkurowania na rynku farmaceutycznym na równych zasadach. „Organizacja rynku farmaceutycznego wymaga regulacji, które zagwarantują równy dostęp do leków refundowanych wszystkim podmiotom posiadającym stosowne licencje i zezwolenia” – apelują przedsiębiorcy.

Według Business Centre Club rozwiązanie problemu niedoborów leków wymaga działań kompleksowych, uwzględniających faktyczne przyczyny tego zjawiska zarówno po stronie podażowej (gwarancja dostępu do leków refundowanych) jak i popytowej (eksport i tzw. odwrócony łańcuch dystrybucji). Tymczasem zgłoszony projekt specjalnej ustawy ograniczającej tylko eksport nie rozwiąże problemu niedoborów, a ponadto może zostać zakwestionowany przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.bcc.org.pl, stan z dnia 10 grudnia 2014 r.