Tym samym dotychczas pełniąca tę funkcję Krystyna Barbara Kozłowska przestała pełnić obowiązki Rzecznika Praw Pacjenta.

Krystyna Barbara Kozłowska była Rzecznikiem Praw Pacjenta od 2009 roku do grudnia 2016 roku, kiedy to została odwołana i od kiedy sprawowała funkcję p.o. Rzecznika Praw Pacjenta.

Do Rzecznika Praw Pacjenta należy między innymi prowadzenie postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów, opracowywanie i przedkładanie Radzie Ministrów projektów aktów prawnych dotyczących ochrony praw pacjenta, występowanie do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej bądź o wydanie lub zmianę aktów prawnych w zakresie ochrony praw pacjenta, opracowywanie i wydawanie publikacji oraz programów edukacyjnych popularyzujących wiedzę o ochronie praw pacjenta.

Rzecznik współpracuje także z organami władzy publicznej w celu zapewnienia pacjentom przestrzegania ich praw, w szczególności z ministrem zdrowia, przedstawia właściwym organom władzy publicznej, organizacjom i instytucjom oraz samorządom zawodów medycznych oceny i wnioski zmierzające do zapewnienia skutecznej ochrony praw pacjenta, współpracuje z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi, do których celów statutowych należy ochrona praw pacjenta, a także analizuje skargi pacjentów w celu określenia zagrożeń i obszarów w systemie ochrony zdrowia wymagających naprawy.

Źródło: www.bpp.gov.pol

 [-OFERTA_HTML-]