1 maja 2014 roku wchodzi w życie rozporządzenia ministra zdrowia z 28 kwietnia 2014 w sprawie badań psychologicznych strażników Straży Marszałkowskiej oraz kandydatów na strażników Straży Marszałkowskiej.

Rozporządzenie określa zasady i tryb przeprowadzania obowiązkowych badań psychologicznych oraz podmioty uprawnione do ich przeprowadzania.

Zgodnie z nowymi przepisami podmiotami uprawnionymi do przeprowadzania tych badań są psycholodzy upoważnieni do przeprowadzania badań psychologicznych na podstawie ustawy z 21 maja 1999 roku o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. poz. 576 z późn. zm.).

Badanie będzie obejmowało określenie sprawności intelektualnej, ocenę osobowości, z uwzględnieniem funkcjonowania psychologicznego w trudnych sytuacjach oraz określenie dojrzałości społecznej i emocjonalnej osoby badanej. Zakres badania może zostać poszerzony o dodatkowe elementy przez psychologa przeprowadzającego badanie.

Po przeprowadzonym badaniu, psycholog wydaje orzeczenie psychologiczne. Od orzeczenia osobie badanej oraz Szefowi Kancelarii Sejmu przysługuje odwołanie. Zgodnie z projektem, odwołanie wraz z uzasadnieniem będzie można wnieść w ciągu 30 dni od jego doręczenia do wojewódzkich ośrodków medycyny pracy (lub instytutów badawczych w dziedzinie medycyny pracy) za pośrednictwem psychologa upoważnionego.
Badanie w trybie odwoławczym przeprowadza się w terminie 30 dni od otrzymania odwołania przez podmiot odwoławczy. Orzeczenie psychologiczne wydane w trybie odwoławczym jest ostateczne.

Magdalena Okoniewska
Źródło: RCL