Długi polskich szpitali łącznie wynoszą obecnie ponad 10 mld zł. Jak mówił Arłukowicz w radiowej Jedynce, utrzymują się one na mniej więcej takim poziomie od kilku lat. W ocenie ministra zdrowia konieczna jest zmiana w zarządzaniu lecznicami, którymi powinni kierować profesjonalni menadżerowie.

„Są przygotowane narzędzia wspomagania finansowego szpitali, możliwość przekształcenia szpitali w spółkę i skorzystania z pewnego rodzaju pomocy. Na to są zagwarantowane dosyć duże środki finansowe w budżecie i samorządy, które zdecydują się na zmianę formuły funkcjonowania swoich szpitali będą mogły skorzystać z pomocy finansowej” - powiedział Arłukowicz.

Minister zdrowia poinformował, że w tym tygodniu Sejm zajmie się projektem nowelizacji ustawy o działalności leczniczej, która dotyczy przekształceń szpitali. W noweli przewidziano, że organizacje prowadzące hospicja nie będą traktowane jak przedsiębiorstwa, a obowiązek dodatkowego ubezpieczenia lecznic od zdarzeń medycznych byłby od stycznia 2014 r. Projekt został zgłoszony przez grupę posłów PO i jest zbieżny z projektem, który przygotowało Ministerstwo Zdrowia (jest w trakcie konsultacji społecznych). Pozytywnie zaopiniowała go sejmowa komisja zdrowia.

Ustawa o działalności leczniczej weszła w życie 1 lipca 2011 r., jednak przewidziano w niej 12-miesięczny okres na dostosowanie się do nowych przepisów. Instytucje prowadzące hospicja zgłaszały, że od 1 lipca nie będą mogły legalnie korzystać z pracy wolontariuszy, pieniędzy pochodzących z darowizn oraz z odpisu 1 proc. podatku.

Zgodnie z projektem noweli, działalność lecznicza prowadzona przez organizacje pożytku publicznego ma być wyłączona z przepisu stanowiącego, że jest to działalność gospodarcza. W takim przypadku mają zastosowanie jedynie przepisy dotyczące tej działalności. W ocenie autorów projektu, powinno to rozwiać wątpliwości dotyczące interpretacji przepisów w sprawie hospicjów.

W projekcie przewidziano również, że ubezpieczenie szpitali od zdarzeń medycznych ma być obowiązkowe dopiero od 1 stycznia 2014 r. Jest to konsekwencją przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zgodnie z nimi pacjenci mogą występować do wojewódzkich komisji orzekających o ustalenie odszkodowania za niewłaściwe leczenie.

Wprowadzono także zapisy umożliwiające szpitalom, hospicjom, ambulatoriom, placówkom opiekuńczym przyjmowanie darowizn w postaci leków (zakazuje tego ustawa refundacyjna). Nowe przepisy zabraniają firmom farmaceutycznym wręczania prezentów personelowi medycznemu lub pacjentom. Projekt usuwa wątpliwości, co do zakresu działalności innej niż lecznicza, jaką może wykonywać podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą. Przewidziano, iż będzie mógł on prowadzić każdą działalność, nie tylko gospodarczą, o ile przewiduje to jego statut. Zatem jednoznacznie możliwe będzie prowadzenie np. działalności oświatowej, która nie jest działalnością gospodarczą. Takiej samej zmiany dokonano w zakresie działalności, jaka może być prowadzona w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, pod warunkiem, iż nie jest ona uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia.

Ustawa o działalności leczniczej, dotyczy m.in. przekształceń szpitali w spółki; była kluczową ustawą rządowego pakietu zdrowotnego, przygotowanego przez b. minister zdrowia Ewę Kopacz. Ustawa nie wprowadziła obowiązkowego przekształcania lecznic w spółki (pierwszy pakiet ustaw zdrowotnych z 2008 r. zakładał, że miały być one przekształcone obligatoryjnie). Zgodnie z nowymi przepisami samorządy, które nie przekształcą szpitali, będą musiały pokryć ich ujemny wynik finansowy w ciągu trzech miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego. W przypadku niewywiązania się z tego obowiązku samorządy w ciągu 12 miesięcy będą zmuszone do zmiany formy organizacyjno-prawnej szpitala (przekształcenia szpitala w spółkę kapitałową lub jednostkę budżetową) lub jego likwidacji. Ustawa o działalności leczniczej uniemożliwia tworzenie nowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, z wyjątkiem przypadku powstania nowego zakładu w drodze połączenia co najmniej dwóch innych. Oznacza to, że nowo powstałe szpitale będą musiały być spółkami. (PAP)

pro/ jbr/