Naczelna Izba Aptekarska postuluje głęboką reformę systemu usług farmaceutycznych, połączoną ze zmianą sposobu postrzegania spraw z zakresu farmacji oraz problematyki związanej z zaopatrywaniem pacjentów w leki. Postulaty samorządu zostały przekazane do ministra zdrowia.

Stanowisko Izby zawiera najważniejsze postulaty samorządu aptekarskiego dotyczące praw pacjentów, podstaw funkcjonowania aptek jako placówek ochrony zdrowia publicznego oraz zasad wykonywania zawodu farmaceuty.

Samorząd aptekarski postuluje wprowadzenie zasady, że aptekę mogą prowadzić wyłącznie farmaceuci lub spółki kontrolowane przez farmaceutów. Konieczne jest według Izby stworzenie spójnego systemu opieki farmaceutycznej, który zapewni pacjentom prawidłowy przebieg farmakoterapii.

- Konieczne są kryteria demograficzne i geograficzne przy wydawaniu zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych – apelują aptekarze.

Według stanowiska Izby konieczna jest zmiana sposobu ustalania urzędowej marży detalicznej poprzez wprowadzanie zasady, że marża naliczana jest od ceny hurtowej, a także wprowadzenie mechanizmu prawnego, który zabezpieczy apteki przed negatywnymi skutkami obniżania cen leków refundowanych. Według aptekarzy przepis art. 43. ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 345) dotyczący zwrotu refundacji przez apteki powinien zostać wykreślony, ponieważ jest sprzeczny z pozostałymi obowiązującymi przepisami prawa.

Aptekarze postulują także wyeliminowanie obrotu lekami ze sklepów ogólnodostępnych oraz rozwiązanie problemu zagospodarowania leków, które pozostają w aptece po wygaśnięciu zezwolenia na jej prowadzenie. Jednym z postulatów jest także dostosowanie przepisów o obowiązku pełnienia dyżurów przez apteki do podstawowych zasad państwa prawa oraz doprecyzowanie i uszczelnienie regulacji dotyczących łączenia obrotu hurtowego z detalicznym w ramach tego samego podmiotu i jednostek powiązanych.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.nia.org.pl, stan z dnia 27 lipca 2015 r.