Rada Przejrzystości uznała za niezasadne objęcie refundacją produktu leczniczego Decaldol (haloperidoli decanoas), roztwór do wstrzykiwań, 50 mg/ml, 5 amp. po 1 ml, kod EAN 5909990077311 we wskazaniu: choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe, a także we wskazaniu: leczenie podtrzymujące w schizofrenii dorosłych, w ramach odrębnej grupy limitowej i wydawanie go pacjentom bezpłatnie.

Rada Przejrzystości uznała natomiast za zasadne objęcie refundacją produktu leczniczego MabThera (rituximabum), we wskazaniu określonym w ramach programu lekowego: „Leczenie chłoniaków złośliwych (ICD-10: C82, C83)", w ramach istniejącej grupy limitowej oraz produktu leczniczego Bydureon (eksenatyd), 2 mg; proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu; 4xjednodawkowy zestaw (1 fiolka + 1strzykawka) kod EAN 5909990893584, we wskazaniu: leczenie dorosłych pacjentów z cukrzycą typu 2, po niepowodzeniu terapii skojarzonej metforminy i pochodnej sulfonylomocznika, z poziomem HbA1c≥8% oraz BMI ≥35kg/m2, w ramach nowej grupy limitowej, z odpłatnością ryczałtową.

Rada uznała też za zasadne usunięcie świadczenia obejmującego podanie erwinia L-asparaginazy w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodu ICD-10: C82.9 (chłoniak nieziarniczy, nieokreślony), realizowanego w ramach „Programu leczenia w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej".

Natomiast za niezasadne Rada uznała usunięcie świadczenia obejmującego podanie erwinia L-asparaginazy w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodu ICD-10: C83.5 (chłoniaki nieziarnicze rozlane: limfoblastyczny rozlany), realizowanego w ramach „Programu leczenia w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej".

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych przychylił się do stanowisk Rady we wszystkich kwestiach.