Agencja Oceny Technologii Medycznych podała nową wartość wskaźnika QALY obowiązującą od 5 listopada 2014 roku, stosowanego przy analizie użyteczności procedur medycznych. QALY Pozwala porównać różne procedury medyczne i ocenić ich koszt. Wartość 119.577 zł to wartość progowa, powyżej której koszt danej procedury medycznej jest zbyt wysoki w stosunku do uzyskiwanych efektów.

QALY (z ang. quality-adjusted life year) czyli liczba lat życia skorygowana jego jakością operaty jest na liczbie lat uzyskanych dzięki interwencji medycznej oraz jakości życia tych lat. Wynik jest uzyskiwany poprzez mnożenie współczynników, z których pierwszy oznacza liczbę lat, o którą wydłużone zostanie życie pacjenta dzięki danej procedurze. Druga zmienna oznacza subiektywne odczucie satysfakcji z życia w skali od 0 do 1. Uwzględnia ona status zdrowotny, psychospołeczny oraz socjologiczny badanej osoby. Uzyskuje się ją pytając pacjenta na ile lat życia w pełnym zdrowiu zamieniłby 10 lat życia przy obecnym stanie zdrowia.

Wysokość progu kosztu uzyskania dodatkowego roku życia skorygowanego o jakość, a w przypadku braku możliwości wyznaczenia tego kosztu - kosztu uzyskania dodatkowego roku życia, zgodnie z art. 12 pkt 13 oraz art. 19 ust. 2 pkt 7 ustawy z 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych , ustala się w wysokości trzykrotności produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca.

W najnowszym obwieszczeniu prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 31 października 2014 roku wartość produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2010-2012 w Polsce określona została na kwotę 39.859 zł. W związku z tym wysokość progu kosztu uzyskania dodatkowego roku życia skorygowanego o jakość wynosi 119.577 zł (3 x 39.859 zł).

Kwota 119.577 zł powinna być stosowana w analizach ekonomicznych jako punkt odniesienia dla oszacowania kosztu uzyskania dodatkowego roku życia skorygowanego o jakość, wynikającego z zastąpienia technologii opcjonalnych, w tym refundowanych technologii opcjonalnych, wnioskowaną technologią zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia ministra zdrowia z 2 kwietnia 2012 roku w sprawie minimalnych wymagań, jakie muszą spełniać analizy uwzględnione we wnioskach o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu oraz o podwyższenie urzędowej ceny zbytu leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego, które nie mają odpowiednika refundowanego w danym wskazaniu.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.aotm.gov.pl, stan z dnia 14 listopada 2014 r.