Agencja Oceny Technologii Medycznych zaobserwowała powtarzające się zjawisko kierowania materiałów, dotyczących wniosków o objęcie refundacją leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, bezpośrednio do członków Rady Przejrzystości, w tym przesyłaniem ich przez wnioskodawców na adresy prywatne lub miejsc pracy. Zdaniem AOTM, jest to działanie nieuprawnione, gdyż obsługą administracyjno-organizacyjną Rady Przejrzystości zajmuje się wyłącznie AOTM, więc cała korespondencja, zarówno tradycyjna, jak i elektroniczna, powinna być przekazywana na ręce Prezesa Agencji.
W związku z powyższym, Rada nie będzie zapoznawać się z materiałami dotyczącymi procedowanych wniosków o objęcie refundacją albo innych zleceń Ministra Zdrowia, które nie zostały przekazane we właściwy sposób i zweryfikowane analitycznie przez AOTM. Zachowanie tej zasady służy zapewnieniu procesowi wydawania stanowisk Rady wymaganej prawem przejrzystości.
Właściwymi sposobami przedstawiania argumentacji przez wnioskodawców lub przekazywania dodatkowych informacji Radzie są:
- przekazanie analiz dołączonych do wniosku o objęcie refundacją leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobu medycznego albo przesłanie analiz na prośbę Agencji,
- uzupełnienie/skorygowanie wniosku o objęcie refundacją leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobu medycznego, w tym załączonych do niego materiałów,
- łożenie uwag do opublikowanej analizy weryfikacyjnej AOTM lub w związku z upublicznionym porządkiem obrad Rady Przejrzystości.

Źródło: www.aotm.gov.pl