AOTM: 31 posiedzenie Rady Przejrzystości
\\

W dniu 1 września 2014 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Przejrzystości, podczas którego Rada zajęła stanowisko w sprawie objęcia refundacją kilku produktów leczniczych oraz usunięcia świadczeń opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej.

Rada Przejrzystości uznała za zasadne objęcie refundacją 4 produktów leczniczych:

-TERTENS-AM (indapamidum + amlodipinum) stosowany w leczeniu substytucyjnym pacjentów z nadciśnieniem tętniczym samoistnym, którzy stosują indapamid i amlodypinę w takich samych dawkach w oddzielnych preparatach;

- JANUMET (sitagliptyna/metformina) stosowany w leczeniu cukrzycy typu 2 u pacjentów, u których zastosowanie metforminy w monoterapii nie pozwala osiągnąć odpowiedniej kontroli glikemii w zakresie poziomu HbA1c >7% (>8% w przypadku chorych w wieku > 70 lat z wieloletnią cukrzycą > 20 lat), oraz u których stosowanie inhibitorów DPP-4 jest preferowane w stosunku do zastosowania pochodnej sulfonyomocznika z powodu: otyłości przy BMI>35 kg/m2 lub wysokiego ryzyka hipoglikemii potwierdzonego udokumentowanym w ciągu 12 miesięcy epizodem ciężkiego niedocukrzenia wymagającym interwencji w warunkach szpitalnych, u pacjentów u których zastosowanie metforminy i sulfonylomocznika łącznie nie pozwala osiągnąć odpowiedniej kontroli glikemii w zakresie poziomu HbA1c >7% (>8% w przypadku chorych w wieku > 70 lat z wieloletnią cukrzycą > 20 lat);

- RISTFOR (sitagliptyna/metformina) stosowany w leczeniu cukrzycy typu 2 u pacjentów, u których zastosowanie metforminy w monoterapii nie pozwala osiągnąć odpowiedniej kontroli glikemii w zakresie poziomu HbA1c >7% (>8% w przypadku chorych w wieku > 70 lat z wieloletnią cukrzycą > 20 lat), oraz u których stosowanie inhibitorów DPP-4 jest preferowane w stosunku do zastosowania pochodnej sulfonyomocznika z powodu: otyłości przy BMI>35 kg/m2 lub wysokiego ryzyka hipoglikemii potwierdzonego udokumentowanym w ciągu 12 miesięcy epizodem ciężkiego niedocukrzenia wymagającym interwencji w warunkach szpitalnych, a także u pacjentów, u których zastosowanie metforminy i sulfonylomocznika łącznie nie pozwala osiągnąć odpowiedniej kontroli glikemii w zakresie poziomu HbA1c >7% (>8% w przypadku chorych w wieku > 70 lat z wieloletnią cukrzycą > 20 lat);

- RISTABEN (sitgliptyna) stosowany w leczeniu cukrzycy typu 2 u pacjentów, u których zastosowanie metforminy w monoterapii nie pozwala osiągnąć odpowiedniej kontroli glikemii w zakresie poziomu HbA1c >7% (>8% w przypadku chorych w wieku > 70 lat z wieloletnią cukrzycą > 20 lat), oraz u których stosowanie inhibitorów DPP-4 jest preferowane w stosunku do zastosowania pochodnej sulfonyomocznika z powodu: otyłości przy BMI>35 kg/m2 lub wysokiego ryzyka hipoglikemii potwierdzonego udokumentowanym w ciągu 12 miesięcy epizodem ciężkiego niedocukrzenia wymagającym interwencji w warunkach szpitalnych, a także u pacjentów, u których zastosowanie metforminy i sulfonylomocznika łącznie nie pozwala osiągnąć odpowiedniej kontroli glikemii w zakresie poziomu HbA1c >7% (>8% w przypadku chorych w wieku > 70 lat z wieloletnią cukrzycą > 20 lat).

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych przychylił się do wskazanych wyżej stanowisk.

Ponadto Rada Przejrzystości zajęła także stanowiska wobec usunięcia 2 świadczeń opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej:

- LENALIDOMID w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodów ICD-10: D46 (zespoły mielodysplastyczne), D46.0 (oporna niedokrwistość bez syderoblastów), D46.1 (oporna niedokrwistość z syderoblastami), D46.2 (oporna niedokrwistość z nadmiarem blastów), D46.3 (oporna niedokrwistość z nadmiarem blastów z transformacją), D46.4 (oporna niedokrwistość, nie określona), D46.7 (inne zespoły mielodysplastyczne), D46.9 (zespół mielodysplastyczny, nie określony) - według Rady dla leku powinien zostać stworzony odpowiedni program lekowy;

- DENOSUMAB we wskazaniu: w zapobieganiu powikłaniom kostnym (złamania patologiczne, konieczność napromieniowania kości, uścisk rdzenia kręgowego lub konieczność wykonania zabiegów operacyjnych kości) u dorosłych z przerzutami guzów litych do kości tj. nowotwór olbrzymiokomórkowy kości - według Rady usunięcie tego świadczenia jest niezasadne.

Opracowanie: Jacek Tkacz, RPE WK

Źródło: www.aotm.gov.pl, stan z dnia 2 września 2014 r.

\
Data publikacji: 2 września 2014 r.