Tego dnia przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia, wspólnie z przedstawicielami szczecińskiego oddziału ZUS, będą informować o abolicji dla osób, które system WUŚ wykazał jako nieubezpieczone.

Zgłoszenie może dotyczyć osób, które w czasie korzystania ze świadczeń mogły być zgłoszone przez osobę podlegającą obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu - spełniały przesłanki do bycia członkiem rodziny tzn. były dzieckiem własnym, dzieckiem małżonka, dzieckiem przysposobionym, wnukiem albo dzieckiem, dla którego ustanowiono opiekę w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18-go roku życia, a jeżeli uczy się dalej - do ukończenia 26 - go roku życia, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez ograniczenia wieku, małżonkiem lub wstępnym pozostającym z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

W tym dniu będzie można także założyć profil na ZUS-owskiej Platformie Usług Elektronicznych, założyć konto w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta (NFZ) oraz odebrać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (NFZ).


Źródło: www.nfz.gov.pl

 [-DOKUMENT_HTML-]