31 grudnia 2015 roku weszły w życie zmiany w zakresie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców, zgodnie z którymi aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdami A1, A2 i A może otrzymać jedynie osoba, która posiada prawidłowe widzenie stereoskopowe. 

Ponadto orzeczenie AM, B1, B B+E, T może być wydane, pod pewnymi warunkami, takiej osobie u której stwierdzono jednooczność lub diplopię.

Rozporządzenie ministra zdrowia z 23 grudnia 2015 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. poz. 2247) obniża wymagania zdrowotne w zakresie widzenia stereoskopowego dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii A1, A2, A.

Powyższa zmiana zrównuje więc wymagania z wymaganiami dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii AM, B1, B, B+E lub T. Dzięki temu osoby ubiegające się o uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii AM, B1, B+E, T oraz A1, A2, i A będą mogła otrzymać, pod pewnymi warunkami, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami w przypadku stwierdzenia u nich jednooczności lub diplopii.

Rozporządzenie zmieniające usuwa z załącznika nr 3 rozporządzenia ministra zdrowia z 17 lipca 2014 roku w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. poz. 949) - dalej r.b.l.k. - "Szczegółowe warunki badania lekarskiego w zakresie narządu słuchu i równowagi" część II. Stan narządu równowagi " np. próby Romberga i Uterbergera lub próby Romberga i Fukudy oraz testem dynamicznej ostrości wzroku".

Czytaj: Badania lekarskie kierowców od 20 lipca 2014 za 200 zł>>>

Test dynamicznej ostrości wzroku jest badaniem, które w przypadku niektórych grup pacjentów (na przykład z dyskopatią w odcinku szyjnym kręgosłupa) może wywoływać niekorzystne skutki zdrowotne.
Dodatkowo rozporządzenie zmieniające wprowadza do "Szczegółowych warunków badania lekarskiego w zakresie obturacyjnego bezdechu sennego podczas snu" pojęcie obturacyjnego bezdechu podczas snu w postaci umiarkowanej oraz ciężkiej, czy wymagania, jakie w celu uzyskania lub przedłużenia ważności prawa jazdy musi spełniać osoba, u której rozpoznano obturacyjny bezdech podczas snu w postaci umiarkowanej lub ciężkiej, do których zaliczono:

1) przedstawienie opinii lekarza prowadzącego leczenie potwierdzające leczenie,

2) przestrzeganie zaleceń lekarskich w zakresie zapobiegania senności,

3) przeprowadzenie regularnych kontrolnych badań lekarskich.

Rozporządzenie zmieniające doprecyzowało także przepisy dotyczące wypełniania wzoru orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak lub istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami przez uprawnionych lekarzy w zakresie zaznaczania odpowiednich grup kategorii prawa jazdy.
Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców wprowadza także przepis przejściowy, zgodnie z którym orzeczenia lekarskie wydane na podstawie § 7 ust. 1 r.b.l.k. zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.