Podczas 42 posiedzenia, Rada Przejrzystości przygotuje stanowisko w sprawie oceny leku Mozobil (plerixafor) we wskazaniu: pleryksafor w skojarzeniu z G-CSF do zwiększenia mobilizacji komórek kriotwórczych do krwii obwodowej w celu ich pobrana, a następnie autologicznego przeszczepienia pacjentom z chłoniakiem lub szpiczakiem mnogim, u których mobilizacja tych komórek jest niewystarczająca.
Ponad to Rada zdecyduje o usunięciu świadczeń obejmujących podawanie:
1. Neralabiny w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodów ICD-10: C91.0, C83.0, C83.5,
2. Sorafenibu w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodów ICD-10: C48.0, C17.9, C48, C16.8, C16.9, C17.0, C17.2, C48.2,
3. Sorafenibu w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodów ICD-10: C16.1, C48.8, C73,
4. Beksarotenu w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodów ICD-10: C84, C84.0, C84.1, C84.5, C84.5,
5. Azacytydyny w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodów ICD-10: C 92, C92.0, C92.7,
6. Pegvisomatu w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodów ICD-10: D35.0, D44.3,
7. Bewacyzumabu w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodów ICD-10: C40.0, C54, C71.6, realizowanych w ramach „Programu leczenia w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej".
Zostaną również przygotowane opinie na temat zasadności dalszego finansowania ze środków publicznych leków we wskazaniach innych niż ujęte w ChPL:
- produkty lecznicze określone w piśmie MZ-PLA-460-13099-182/BRB/13.
- produkty lecznicze zawierające substancje czynne: dalteparinum natricum, enoxaparinum natricum, nadroparinum calcicum we wskazaniach:
• diagnostyka niedoboru białka C i białka S
• schorzenia wymagające przewlekłego stosowania antagonistów witaminy K (VKA) (z okresową możliwością powrotu do stosowania VKA) u osób, u których leczenie VKA jest niezadowalające z uwagi na:
• powikłania (lub przewidywane wysokie ryzyko powikłań, w tym krwotocznych) podczas stosowania VKA
• częste nieterapeutyczne lub nadmiernie podwyższone wartości INR
• obiektywne trudności z odpowiednio częstą kontrolą INR, nawroty żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej podczas stosowania VKA
• terapia pomostowa u pacjentów wymagających czasowego zaprzestania przewlekłego leczenia doustnymi antykoagulantami ze względy na planowane procedury terapeutyczne i diagnostyczne.

Źródło: www.aotm.gov.pl