Do 28 lutego 2014 roku, trzeba sporządzić pierwszy raport o bezpieczeństwie i higienie pracy w podmiocie leczniczym w zakresie zranień ostrymi narzędziami przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Wynika to z rozporządzenie ministra zdrowia  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (Dz. U. 696), które weszło w życie 27 czerwca 2013 roku.

Rozporządzenie ma na celu wdrożenie dyrektywy Rady UE 2010/32 UE z dnia 10 maja 2010 roku w sprawie wykonania umowy ramowej dotyczącej zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej zawartej między HOSPEEM a EPSU (Dz. Urz. UE L 134 z 1.06.2010, str. 66).

Zgodnie z rozporządzeniem pracodawca, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy, musi sporządzać raport. Pierwszy raport należy sporządzić do 28 lutego 2014 roku.

Raport powinien uwzględniać podejście polegające na analizowaniu zranień ostrymi narzędziami w aspekcie ich przyczyn systemowych, w tym analizę przyczyn zranień. Wykonanie tych obowiązków przez pracodawcę będzie przedmiotem kontroli przeprowadzanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną.