27 lutego 2014 roku wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 lutego 2014 roku w sprawie programu szczepień ochronnych dla żołnierzy zawodowych oraz sposobu rejestracji przeprowadzanych szczepień ochronnych (Dz. U. poz. 198).

Zgodnie z nowym rozporządzeniem świadczeniodawca wykonujący szczepienia ochronne żołnierzy zawodowych dokumentuje realizację szczepienia przez odnotowanie ich w dokumentacji medycznej prowadzonej w punkcie szczepień oraz w Międzynarodowej Książeczce Szczepień zgodnej z wzorem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 10 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 947).

Ponadto świadczeniodawca wykonujący szczepienia ochronne żołnierzy zawodowych ma obowiązek przekazać po wykonaniu szczepienia ochronnego do jednostki organizacyjnej wojskowej służby zdrowia wyznaczonej przez szefa jednostki organizacyjnej właściwej do spraw zdrowia podległej Ministrowi Obrony Narodowej, w terminie siedmiu dni od dnia jego wykonania dane wskazane rozporządzeniem. W odniesieniu do Służby Wywiadu Wojskowego i Służba Kontrwywiadu Wojskowego nie przekazuje się danych personalnych.

Nowe rozporządzenie dopuszcza w ramach realizacji programu szczepień ochronnych dla żołnierzy zawodowych stosowanie szczepionek poliwalentnych i skojarzonych. Do kalendarza szczepień dodano takie szczepienia jak m. in. szczepionka skojarzona poliwalentna, inaktywowana przeciwko błonicy-tężcowi i poliomyelitis (dTPolio).

Rozporządzenie zastąpi dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie programu szczepień ochronnych dla żołnierzy zawodowych oraz sposobu rejestracji przeprowadzanych szczepień ochronnych (Dz. U. Nr 87, poz. 564).

Opracowanie: Ewelina Wójcik RPE WK

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, stan z dnia 13 lutego 2014 r.