Wniosek do TK dotyczący rozporządzenia ministra zdrowia z lipca 2011 roku w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową Lipowicz skierowała do TK w marcu 2016 roku.
 
Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej minister rozporządzeniem określa między innymi  "tryb potwierdzania skierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową oraz wzór tego skierowania".
 
W swym wniosku RPO wskazała, że przepis rozporządzenia - mówiący o tym, iż potwierdzając skierowanie, oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia określa rodzaj leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej, odpowiedni zakład lecznictwa uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej, datę rozpoczęcia leczenia albo rehabilitacji i okres tego leczenia - wykracza poza upoważnienie z ustawy.
 
Według RPO skoro prawodawca odsyła do ustawowego określenia warunków i zakresu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, to ustalenie ich w rozporządzeniu - bez jakichkolwiek wskazówek zawartych w ustawie – jest sprzeczne z konstytucją.
 
 
Ponadto - zdaniem RPO - kolejny z przepisów rozporządzenia mówiący, iż "na niepotwierdzenie skierowania przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia nie przysługuje odwołanie" jest niekonstytucyjny, gdyż w akcie prawnym niższej rangi niż ustawa wprowadza wyjątek od ogólnej zasady prawa obywatela do zaskarżania decyzji.
 
Z argumentacją taką w piśmie do TK z maja 2016 roku nie zgodził się ówczesny minister zdrowia Bartosz Arłukowicz, według którego przepisy są konstytucyjne.
 
Wskazał, że "dokonanie aprobaty skierowania na leczenie uzdrowiskowe wiąże się z koniecznością podjęcia czynności związanych z +umiejscowieniem+ danego pacjenta w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, określeniem daty rozpoczęcia takiego leczenia i okresu trwania leczenia". Z kolei - jak dodał - odmowa potwierdzenia skierowania nie opiera się na tzw. uznaniu administracyjnym, lecz "jest oparta wyłączenie na kryteriach medycznych, które stosuje lekarz specjalista aprobujący lub nieaprobujący celowości skierowania", dlatego nie może od niej przysługiwać odwołanie w rozumieniu administracyjnym.
 
Od kilku miesięcy trwa kryzys wokół TK, który od końca listopada 2015 roku nie wydawał innych orzeczeń niż związanych ze sprawami TK. Nie wyznaczał terminów rozpraw, chcąc najpierw zbadać grudniową nowelę ustawy o TK autorstwa PiS.

9 marca 2016 roku 12-osobowy skład TK orzekł, że cała nowela ustawy o TK autorstwa PiS narusza cztery zasady konstytucji. Za niezgodne z konstytucją uznał jej szesnaście zapisów. Zdania odrębne złożyli sędziowie Julia Przyłębska i Piotr Pszczółkowski, według których TK nie mógł pominąć noweli przy jej badaniu. Według rządu nie był to wyrok i dlatego nie będzie publikowany.
 
Po zbadaniu tej nowelizacji TK wydaje kolejne wyroki - sprawa kierowania na leczenie uzdrowiskowe będzie piątym takim orzeczeniem. Niedawno prokurator generalny Zbigniew Ziobro napisał do TK, iż wobec rozpoznawania spraw z pominięciem grudniowej noweli, prokuratura nie może uczestniczyć w tego rodzaju działaniach.
 
TK orzeknie we wtorek 26 kwietnia 2016 roku w składzie trzech sędziów: przewodniczący składu Piotra Tuleja, sprawozdawca Małgorzata Pyziak-Szafnicka oraz Stanisław Rymar.(pap)