Ustawa wprowadza zmiany w ustawie z 28 listopada 2014 roku – Prawo o aktach stanu  cywilnego i przesuwa termin dotyczący określonego zakresu danych zamieszczanych w karcie urodzenia, karcie martwego urodzenia, karcie zgonu, a także przekazywania karty urodzenia i karty martwego urodzenia kierownikowi urzędu stanu cywilnego w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, z 1 stycznia 2018 roku na dzień 1 stycznia 2023 roku

Ustawa wprowadza także zmiany w ustawie z 27 lipca 2001 roku o diagnostyce laboratoryjnej, uwzględniając Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych w katalogu podmiotów, którym dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych, za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, przekazuje wyniki Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Diagnostów Laboratoryjnych.

W ustawie znalazły się przepisy umożliwiające prowadzenie rejestrów medycznych przez większą liczbę podmiotów niż dotychczas. Ustawa zmieniła określone ustawowo terminy w związku z przesunięciem terminu realizacji Projektu P1 „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych”.

Ustawa przesunęła między innymi termin obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej z 1 stycznia 2018 roku na 1 stycznia 2019 roku.

Dokumentacja medyczna może być prowadzona w postaci papierowej do 31 grudnia 2018 roku. Recepty mogą być wystawiane w postaci papierowej do 31 grudnia 2019 roku. Skierowania mogą być wystawiane w postaci papierowej do 31 grudnia 2020 roku.

 [-DOKUMENT_HTML-]

Ustawa z 20 lipca 2017 roku o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw została ogłoszona w Dzienniku Ustaw pod poz. 1524.

Ustawa weszła w życie 25 sierpnia 2017 roku. Jednakże przepisy nowelizujące ustawę – Prawo o aktach stanu cywilnego wejdą w życie 15 grudnia 2017 roku, a przepisy nowelizujące ustawę o diagnostyce laboratoryjnej –1 maja 2018 roku.