Do tej pory wydział działał stacjonarnie - zmiana wynika ze znacznego wzrostu zakażeń i narastającej czwartej fali zachorowań. Według zarządzenia w okresie od 29 listopada 2021 roku do 12 grudnia 2021 roku wszystkie zajęcia prowadzone na  Wydziale  Prawa i Administracji UW zostają czasowo przeniesione do trybu zdalnego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Uczelnie chcą postawić na nauczanie hybrydowe>>

 

Stacjonarnie tylko w wyjątkowych przypadkach

Według zarządzenia konsultacje i dyżury dydaktyczne nauczycieli akademickich odbywają się zdalnie. Za  zgodą  prodziekana  ds.  studenckich  (Kierownika Jednostki Dydaktycznej), konsultacje i dyżury dydaktyczne mogą odbywać się w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego z zachowaniem wymogów higieniczno-sanitarnych.  

Egzamin dyplomowy przeprowadza się w trybie zdalnym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Wszystko zależy od uczelni

Kwestię przechodzenia uczelni na zdalną pracę regulują przepisy wydanego w sierpniu rozporządzenia MEiN. Zgodnie z nimi nadal władze uczelni mogą zdecydować o przejściu w tryb zdalny.

- Część efektów uczenia się objętych programem studiów może zostać uzyskana w ramach zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość - zaznaczyło MEiN. Wskazano, że zajęcia te powinny być prowadzone przy wykorzystaniu infrastruktury i oprogramowania zapewniających synchroniczną i asynchroniczną interakcję między studentami i osobami prowadzącymi zajęcia. Istotne jest, że prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość może być realizowane, o ile pozwala na to specyfika kształcenia na studiach na określonym kierunku - przypomniał resort.

 

Uregulowane jest kształcenie na kierunkach studiów przygotowujących do wykonywania poszczególnych zawodów objętych standardami kształcenia zawartych w rozporządzeniach Ministra wydanych na podstawie art. 68 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dla których zasady, w tym limity punktów ECTS, które mogą być uzyskane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, określone są w wspomnianych rozporządzeniach. Chodzi m.in. o zawody lekarza, farmaceuty, pielęgniarki, fizjoterapeuty, architekta i nauczyciela. Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce "przewiduje możliwość weryfikacji efektów uczenia się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, na podstawie tego przepisu uczelnie mogą zorganizować egzaminy w tym egzamin dyplomowy oraz zaliczenia lub inne formy weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów poza siedzibą uczelni lub poza jej filią".