Resort nauki przygotował projekt rozporządzenia, które określa nowy katalog środków uwzględnianych w katalogu źródeł przychodów instytutu PAN.

 

Prezydent podpisał zmiany w wynagrodzeniach pracowników PAN>>

 

Nowe zasady przyznawania środków pieniężnych dla instytutu PAN

Według nowych przepisów minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki przyznaje m.in. instytutowi naukowemu Polskiej Akademii Nauk środki finansowe na szkolnictwo wyższe i naukę, które są przeznaczane na:

 

 

 

Są to środki na:

  1. utrzymanie  i  rozwój  potencjału  badawczego,  w  tym prowadzenie  działalności naukowej,realizację  inwestycji  w  obszarze  działalności  badawczej,kształcenie  w  szkole doktorskiej,komercjalizację  wyników  działalności  naukowej  oraz  know-how  związanego z tymi wynikami oraz rozwój zawodowy pracowników naukowych w instytutach PAN;
  2. inwestycje związane z działalnością naukową;
  3. utrzymanie aparatury naukowo-badawczej lub stanowiska badawczego, unikatowych w  skali  kraju  i specjalnej  infrastruktury  informatycznej,mających  istotne  znaczenie  dla realizacji polityki naukowej państwa;
  4. programy  i  przedsięwzięcia  ustanawiane   przez   ministra właściwego  do  spraw szkolnictwa wyższego i nauki;
  5. zadania finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej albo z niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), albo z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.