Już podczas prac nad projektem Ustawy 2.0 minister nauki zapowiadał, że uporządkuje listę dyscyplin naukowych.  Poprzednia klasyfikacja była trzypoziomowa - obejmowała 8 obszarów wiedzy, 22 dziedziny nauki i sztuki oraz 102 dyscypliny naukowe i artystyczne (w tym 7 dziedzin, w których nie wyodrębniono dyscyplin) Według resortu nauki to nadmierne rozdrobnienie.

 

 

 

Nowy wykaz dyscyplin naukowych

Jak argumentuje MNiSW w uzasadnieniu do projektu, wiele obecnych dyscyplin obejmuje wąski zakres tematyczny, a ponadto reprezentuje je niewielka liczba pracowników uczelni, instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk i instytutów badawczych, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora albo stopień doktora w zakresie sztuki.

Nowa klasyfikacja została opracowana w oparciu o propozycję przygotowaną przez przedstawicieli Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, Komitetu Polityki Naukowej, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych. Mają być zgodne z wytycznymi OECD. Nowe rozporządzenie przewiduje, że będą 44 dyscypliny naukowe i 3 artystyczne. Po protestach za osobną dyscyplinę uznano astronomię.

 

Spór o astronomię na liście dyscyplin naukowych>>

 

Prawo i prawo kanoniczne

Nauki prawne znalazły się na w dyscyplinie nauk społeczych - podobnie jak odrębna dyscyplina: prawo kanoniczne. To ostatnie - jak uzasadniał szef resortu nauki, Jarosław Gowin, zostało wydzielone z uwagi na ustalenia zawarte w konkordacie.

Nowe regulacje obejmą także ewaluację. Według nowych przepisów przy ocenie uwzględniane będą jedynie następujące osiągnięcia:

  1. artykuły naukowe opublikowane w czasopismach naukowych i w materiałach konferencyjnych, zamieszczonych w wykazie czasopism naukowych;
  2. artykuły naukowe opublikowane w czasopismach naukowych niezamieszczonych wykazie;
  3. monografie naukowe wydane przez wydawnictwa ujęte w wykazie określonym w przepisach wydanych na redakcję naukową takich monografii i rozdziały w takich monografiach;
  4. monografie naukowe wydane przez wydawnictwa nieujęte wykazie, takich monografii i rozdziały w takich monografiach;
  5. udzielone patenty na wynalazki.

 

Ustawa 2.0, którą wykonywać mają opisane w artykule przepisy, ma ograniczyć tzw. "punktozę", czyli wyrabianie odpowiedniej liczby punktów na słabszych artykułach.  Oceniane będą cztery największe osiągnięcia naukowców - najwięcej punktów dostaną za monografie i patenty.