Opinię taką wygłosił w piątek podczas odbywającego się na Uniwersytecie Łódzkim spotkania członków Konferencji. Swoje doświadczenia i plany dotyczące wdrażania nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce przedstawiło kilkudziesięciu przedstawicieli uczelni z całego kraju.

Konstytucja dla Nauki, czyli ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, która obowiązuje od 1 października 2018 r. dla polskich szkół wyższych oznacza konieczność zreformowania m.in. struktur uczelni i stworzenia nowych zasad ich funkcjonowania, które zostaną zapisane w statutach. 

Czytaj: Prof. Izdebski: Na uczelniach więcej autonomii i więcej zagrożeń>>

 


Zdaniem przewodniczącego KRUP w ramach reformy uniwersytety wprowadzają różnorodne rozwiązania; nie stosują się do jednego wzorca, ale dostosowują przepisy do uwarunkowań, które są dla danej uczelni najkorzystniejsze. - Ustawa zawiera jedynie generalne założenia - cała reszta jest do wypracowania w statucie uczelni. Wiele dyskusji prowadzono m.in. na temat rady uczelni. Na Uniwersytecie Jagiellońskim składa się ona z sześciu osób i jednego przedstawiciela studentów. Ale nie we wszystkich szkołach są członków rady jest siedmiu, niektórzy powołują rady dziewięcioosobowe - zaznaczył prof. Nowak.

Sprawdź w LEX: Czy uczelnia może opublikować na swojej stronie internetowej listę studentów (imiona i nazwiska), którzy otrzymali stypendium finansowane z własnego funduszu stypendialnego uczelni? >

Za najtrudniejszy do wdrożenia problem uczestnicy spotkania uznali sprawy związane z nową organizacją uczelni. Mówił o tym m.in. rektor Uniwersytetu Łódzkiego Antoni Różalski. - Generalnie zachowujemy obecną strukturę. Zostają wydziały, ale chcemy też stworzyć trzy kolegia odpowiadające trzem dziedzinom - naukom ścisłym i przyrodniczym, humanistycznym i społecznym. W kolegiach będzie koordynacja działalności naukowej, a na wydziałach skupione zostaną kwestie dydaktyki - mówił prof. Różalski.

Rektor Uniwersytetu Łódzkiego mówił też o pracach nad statutem uczelni. Jak powiedział, powoli dobiegają one końca i już w najbliższym tygodniu wersja dokumentu uzgodniona z komisją statutową powinna zostać przyjęta. Potem rozpoczną się konsultacje w formie otwartych zebrań, na których pracownicy uniwersytetu będą mogli przedstawić istotne dla nich kwestie. - Przewiduję, że statut UŁ zostanie uchwalony przez senat uczelni na przełomie maja i czerwca - powiedział.