System oceny jakości kształcenia nie był objęty kompleksową oceną, a minister nauki nie miał szans na jego doskonalenie, bo oceny były jednostkowe - uważa Najwyższa Izba Kontroli.

 

NIK: Jakość kształcenia na uczelniach pod znakiem zapytania>>

 

Resort nauki: już to naprawiamy

W odpowiedzi na raport NIK resort nauki podkreśla, że wnioski sformułowane przez NIK są zbieżne z diagnozami leżącymi u podstaw prac nad nową ustawą - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Tłumaczy, że Ustawa 2.0 podwyższa rangę  Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) w nowym systemie szkolnictwa wyższego i nauki. Do zadań PKA, obok realizowanych dotychczas ocen programowych, włączono oceny kompleksowe.

Komisja będzie badała skuteczność działań na rzecz zapewniania jakości kształcenia w uczelni we wszystkich dziedzinach, w których prowadzone jest kształcenie w ocenianej uczelni. PKA będzie miała również obowiązek prowadzenia działalności analitycznej, obok działalności szkoleniowej oraz upowszechniania dobrych praktyk w zakresie jakości kształcenia. Postanowienia ustawy poszerzyły zatem katalog zadań PKA.

 


Nowe uprawnienia PKA

 nowej ustawie pojawił się przepis, zgodnie z którym w przypadku uniemożliwiania lub utrudniania przeprowadzenia oceny programowej przez uczelnię, PKA wydaje ocenę negatywną.

Nowa ustawa zbudowana jest na założeniu, że wysoka jakość działalności naukowej co do zasady skorelowana jest z najwyższą jakością dydaktyki. Z terminami ewaluacji jakości działalności naukowej skorelowane są również terminy obowiązkowych ocen okresowych, którym poddawani są nauczyciele akademiccy.

 

Polskie uczelnie będą lepiej notowane w rankingach

Najwyższa Izba Kontroli zwraca również uwagę na odległe miejsca polskich uczelni w rankingach międzynarodowych,  tę sytuację również ma poprawić Ustawa 2.0. Wprowadzony nowy model ewaluacji jakości działalności naukowej, przesuwający nacisk z ilości na jakość i wspierający doskonałość naukową rozumianą jako uczestnictwo.

Jak podkreśla resort nauki, możliwość tworzenia federacji podmiotów systemu i wzmacnianie w ten sposób potencjału naukowego sprzyjające uzyskaniu efektu synergii działalności, a także programy doskonałościowe (Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza) mają spowodować w krótkim czasie przesuniecie najlepszych polskich uczelni na wyższe pozycje w rankingach.