Rozporządzenie rozszerzyć ma katalog informacji przez wprowadzenie konieczności wykazania kosztów poniesionych na wynagrodzenia pracowników, zarówno pionu badawczego, jak i pionu wsparcia oraz na rozwój zawodowy pracowników pionu badawczego, a także podania informacji o działaniach podjętych w zakresie bieżącej działalności instytutu sieci i ich kosztach, innych niż ujęte w pozostałych pozycjach raportu.

Czytaj: Ustawa o sieci badawczej Łukasiewicz podpisana>>

Nowe terminy składania wniosków

Nowelizacja rozporządzenia wprowadza również konieczność wykazania w raporcie informacji o wysokości i sposobie wykorzystania środków finansowych niewykorzystanych w roku poprzedzającym okres objęty tym raportem. Zmiana ta umożliwi weryfikację działań w zakresie wydatkowania i planowania środków finansowych w kolejnych latach. Wprowadza się również nowe terminy na dokonanie określonych czynności związanych z procesem przyznawania i rozliczania środków finansowych.

 

Przesunięciu ulegnie termin przekazania wniosku do zaopiniowania - z 1 września na dzień 30 września roku poprzedzającego rok, w którym środki finansowe są przyznawane. Oznaczono również maksymalny termin na wydanie opinii przez Prezesa Centrum Łukasiewicz nie później niż do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok, na który środki finansowe mają zostać przyznane. Skrócono termin na doręczenie opinii instytutowi - ponieważ doręczenie to odbywa się w formie elektronicznej, zatem termin pięciodniowy jest wystarczający. Dotychczasowa praktyka wykazała również, że zasadne jest przesunięcie terminu na składanie przez instytuty Sieci wniosków z dnia 15 października na dzień 15 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania środków finansowych. Nowy termin będzie skorelowany z zaproponowanym w nowelizacji terminem na zaopiniowanie przedmiotowego wniosku i nie wpłynie negatywnie na proces przyznawania środków finansowych.