Rektor zapewnia obowiązkowe szkolenia dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia, w wymiarze nie mniejszym niż cztery godziny, dla studentów i doktorantów rozpoczynających kształcenie w uczelni, w zakresie uwzględniającym specyfikę kształcenia w uczelni i rodzaj wyposażenia technicznego.

 

 


 

Wniosek o stypendium składa się przez internet>>

 

Uczestnicy studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego i innych form kształcenia w uczelni, o ile będzie to konieczne dla bezpiecznej realizacji zajęć w ramach tych studiów lub kształcenia, będą również objęci szkoleniem w tym zakresie. Szkolenia dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia są realizowane w szczególności w formie wykładów.

Ukończenie szkolenia potwierdza się w karcie okresowych osiągnięć studenta albo w dokumentacji związanej z realizacją danej formy kształcenia. Natomiast wymiar szkolenia rektor będzie ustalał odpowiednio do rodzaju odbywanego kształcenia.

 

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel aby mógł nauczać przedmiotu zawodowego "bezpieczeństwo i higiena pracy"?>>