Wnioski o przyznanie stypendiów dla studentów będą składane przez rektorów uczelni nadzorowanych przez ministra - składane będą przez internet. Najpierw wniosek oceniony zostanie pod względem formalnym, a następnie poddany będzie ocenie merytorycznej.

 

 


 

Wysokość stypendium ministra do 17 tysięcy złotych

Minister będzie mógł przyznać nie więcej niż 840 stypendiów dla studentów i nie więcej niż 170 stypendiów dla młodych naukowców, z tego 50 proc. będzie zagwarantowane dla młodych naukowców będących doktorantami. Maksymalna wysokość stypendium to 17.000 zł (wypłacanego jednorazowo) – w przypadku stypendium dla studenta i 5 390 zł (wypłacanego miesięcznie) – w przypadku stypendium dla młodego naukowca.

 

Stypendium będzie wypłacane przez ten podmiot, którego wnioskodawca jest kierownikiem, ze środków finansowych przekazanych na ten cel przez ministra. W przypadku stypendium dla studenta nastąpi jednorazowo, na rachunek bankowy wskazany przez studenta albo w gotówce, w terminie 14 dni od dnia zaksięgowania środków na rachunku bankowym tego podmiotu.

 

Pomoc materialna dla studentów do poprawki>>

 

Pieniądze tylko dla najlepszych

Stypendium ministra dostanie tylko student, który robi postępy w procesie kształcenia, co ma uniemożliwić przyznanie go  osobom, które np. powtarzają rok studiów albo nie uzyskały wpisu na kolejny rok studiów. Jak podkreśla resort nauki, stypendium ma mieć prestiżowy charakter. Na stypendium nie będzie miał szans młody naukowiec, który dostał je w poprzednich latach.

Wnioski  będą oceniane metodą punktową - na podstawie tej oceny sporządzone zostaną listy rankingowe wniosków według liczby przyznanych punktów.