Dotychczas dane dotyczące obszaru szkolnictwa wyższego były gromadzone w Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym, a dane z obszaru nauki w Systemie Informacji o Nauce. Ministerstwo wyszło jednak z założenia, że nie ma po co utrzymywać takiego podziału.
 

Więcej danych o pracownikach naukowych

Zakres danych gromadzonych w wykazie pracowników został rozszerzony w porównaniu do dotychczasowego m.in. o elektroniczny identyfikator naukowca ORCID zgodny z międzynarodowymi standardami oraz informacje o uzyskaniu tytułu zawodowego, nadaniu stopnia naukowego albo stopnia w zakresie sztuki lub tytułu profesora.
 

 


 

Do bazy trafią dane o tym, czy stopień naukowy albo stopień w zakresie sztuki uzyskany za granicą i czy został uznany za równoważny na podstawie umowy międzynarodowej albo w drodze postępowania nostryfikacyjnego. W wykazie pracowników gromadzone będą również informacje o karach dyscyplinarnych.

 

Brak minimów kadrowych - nowe dane o czasie pracy

Zmianie uległ także zakres danych dotyczących czasu pracy. To konsekwencja zastąpienia dotychczasowego minimum kadrowego zasadą prowadzenia  przez nauczycieli określonego wymiaru zajęć. Nauczyciel zatrudniony w danej uczelni jako podstawowym miejscu pracy ma prowadzić w ramach programu studiów o profilu praktycznym – co najmniej 50 proc. godzin zajęć, a o profilu ogólnoakademickim – co najmniej 75 proc. godzin zajęć. Wymaga to uwzględnienia w systemie POL-on.

W wykazie studentów uszczegółowione zostały dane dotyczące cudzoziemców - w tym o podstawie do zwolnienia z opłat za kształcenie na studiach oraz o posiadaniu Karty Polaka. Określono także szczegółowy zakres danych odnośnie do liczby punktów ECTS uzyskanych na studiach, a także dane o otrzymywanej pomocy materialnej.

 

Zobacz: Wiceminister nauki: pracujemy nad zmianami w systemie stypendialnym>>