Nabór wniosków w ramach programu trwa od dnia 15 marca 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r.. Warunkiem udziału w programie jest przedstawienie projektu:

 1. którego okres realizacji nie przekracza 24 miesięcy;
 2. który nie obejmuje działań finansowanych z innych środków pochodzących z budżetu państwa;
 3. którego koszty pośrednie nie przekraczają 10% kosztów bezpośrednich realizacji projektu.

 

Kto się może zgłaszać?

Wnioski w ramach modułu „Popularyzacja nauki i promocja sportu” mogą składać:

 •     uczelnie,
 •     instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk,
 •     instytuty badawcze,
 •     międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 •     Centrum Łukasiewicz,
 •     instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz,
 •     Polska Akademia Umiejętności,
 •     inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.),
 •     inne jednostki organizacyjne działające na rzecz upowszechniania nauki,

 

Wnioski w ramach modułu „Wsparcie dla bibliotek naukowych” mogą zgłaszać:

 •     uczelnie,
 •     inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.),
 •    inne jednostki organizacyjne działające na rzecz upowszechniania nauki

    – dla których przyznanie środków finansowych w ramach programu nie stanowiłoby pomocy państwa zgodnie z art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

 

Budżet programu:

Wysokość środków finansowych w ramach modułu:

 1. „Popularyzacja nauki i promocja sportu” – wynosi od 20 000 zł do 1 000 000 zł,
 2. „Wsparcie dla bibliotek naukowych” – wynosi od 20 000 zł do 250 000 zł
  – przy czym nie może ona przekraczać 90% kosztów realizacji projektu.