Propozycje te omawiane były podczas niedawnego spotkania przedstawicieli Porozumienia z Łukaszem Piebiakiem – podsekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Jak poinformowano po spotkaniu, wWiększość propozycji spotkała się z aprobatą wiceministra i zostanie przekazana do dalszych prac. Dotyczy to postulatów Porozumienia w zakresie kancelarii sędziego i przyszłego statusu asystenta sędziego, obligatoryjnego utworzenia wydziałów rodzinnych i nieletnich oraz tworzenia odwoławczych wydziałów rodzinnych [...] roli kuratora sądowego w regulowaniu kontaktów, potrzeby uregulowania instytucji protokołu stanu faktycznego, potrzeby stworzenia kompleksowej regulacji o biegłych sądowych, a także wsparcia dla działań w zakresie edukacji prawnej.

Strony spotkania stwierdziły, że przebiegło ono w dobrej atmosferze i wyraziły wspólną chęć kontynuowania dialogu społecznego w obszarze sądownictwa i zawodów prawniczych.

Czytaj także: Sądy rejonowe znikną z polskiego wymiaru sprawiedliwości>>