Zarówno proces rekrutacji jak i same praktyki zostaną przeprowadzone w formie zdalnej. Mogą brać w nich udział studenci z całej Polski. Wezmą udział m.in. w warsztatach prowadzonych przez Rzecznika Praw Obywatelskich dr. hab. Adama Bodnara oraz spotkaniach online z ekspertami biura.

RPO: Nie można ignorować problemu znikających uczniów>>


Osoba na praktykach będzie współpracować z wybranym zespołem skargowym (Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego, Zespół Prawa Karnego, Zespół Prawa Cywilnego, Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego, Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, Zespół do spraw Wykonywania Kar, Zespół do spraw Równego Traktowania).

 


 

Na praktykach organizowane będą spotkania online z wybitnymi prawnikami i ekspertami w dziedzinie prawa. W poprzednich latach studenci mieli możliwość spotkania się m.in. z prof. Ewą Łętowską i prof. Mirosławem Wyrzykowskim. Warsztaty prowadzone w formie webinariów przygotowywane przez przedstawicieli organizacji pozarządowych takich jak Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Panoptykon czy Sieć Obywatelska WatchDog Polska oraz inne podmioty istotne z punktu widzenia przestrzegania praw człowieka. W miarę możliwości studenci będą mogli też uczestniczyć w wybranych rozprawach sądowych. Ostateczny kształt programu zawsze zależy od uczestników. Dzięki temu, że każda grupa jest inna, szukamy wspólnych inicjatyw, które będą zgodne z zainteresowaniami praktykantów. Chcemy, aby studenci pomimo zdalnej formy praktyk mogli jak najpełniej uczestniczyć w życiu Biura RPO i zyskać bezcenne doświadczenie.
 

 


 

Wymagane dokumenty:

  •     CV
  •     list motywacyjny
  •     formularz zgłoszeniowy
  •     oświadczenie o braku konfliktu interesów
  •     skierowanie z Uczelni wystawione na podstawie porozumienia zawartego między BRPO a Uczelnią


Metody selekcji:

  •     I etap: weryfikacja aplikacji
  •     II etap: próbka pracy /kazus/
  •     Kazusy zostaną przesłane do osób zakwalifikowanych do II etapu drogą mailową dnia 22.06.2020.
  •     III etap: rozmowa kwalifikacyjna
  •     Do III etapu procesu rekrutacji tj. na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni kandydaci, którzy w najwyższym stopniu spełnią wymagania I i II etapu rekrutacji.