Dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego po tym orzeczeniu nie złożył skargi kasacyjnej, tylko ujawnił pytania.

Jak informuje Fundacja Sieć Obywatelska Watchdog Polska - pod koniec 2016 r. Sebastian Płachecki wysłał do Wydziału Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego wniosek o informację publiczną, w którym prosi o udostępnienie pytań egzaminacyjnych z sesji.

Czytaj: Aplikacje: pytania egzaminacyjne lepiej chronione przed przeciekiem>>
 

Dziekan nie odpowiedział, więc wnioskodawca skierował skargę na bezczynność. WSA w Szczecinie wprawdzie skargę uwzględnił, ale nie ustalił jednoznacznie, czy wniosek dotyczył informacji publicznej, czy też nie. Z tego powodu Sieć Watchdog skierowała skargę kasacyjną na - w zasadzie – korzystny wyrok.

 


Pytania na egzaminie są informacją publiczną

Naczelny Sąd Administracyjny podzielił argumenty Sieci Watchdog co do tego, że WSA powinien jasno odnieść się do tego, czy pytania egzaminacyjne stanowią informację publiczną. Z tego powodu przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia.

WSA w Szczecinie po tym, jak zajął się ponownie sprawą, skargę ponownie uwzględnił, tym razem jasno uznając, że pytania egzaminacyjne stanowią informację publiczną. Dziekan nie złożył skargi kasacyjnej, wyrok jest prawomocny. Informacje te zostały wnioskodawcy w końcu ujawnione.

Kontrola jakości studiów

W ocenie wojewódzkiego sądu, przyjąć należy, że jawność pytań egzaminacyjnych z poszczególnych egzaminów na kolejnych etapach studiów stanowić będzie nie tylko wyraz jawności sfery publicznej (do której niewątpliwie można zaliczyć uczelnię wyższą), ale także narzędzie kontroli społecznej nad jakością wykonywanych przez dany podmiot usług publicznych, do których został powołany. Zarówno bowiem w interesie samej uczelni jak i społeczeństwa będzie wysoka jakość kształcenia studentów na poziomie wyższym na uczelni publicznej - dodał sąd w uzasadnieniu.

Dalej czytamy: jawność działalności, w tym upublicznienie pytań z egzaminów z poszczególnych sesji egzaminacyjnych może korzystnie wpływać na działalność oraz wizerunek uczelni publicznej, jako podmiotu motywującego studentów do lepszego i pełniejszego przygotowania się do przeprowadzanych egzaminów, a co za tym idzie – lepiej przygotowanych do wykonywanego po ukończeniu uczelni zawodu, co mogłoby przekładać się na dalsze korzyści dla samej jednostki edukacyjnej.

Sąd powołał się na stanowisko Trybunału Konstytucyjnego z 7 czerwca 2016 r.,( sygn. akt K 8/15). TK stwierdził, że wyłączenie możliwości zapoznania się z testami i pytaniami wykorzystanymi w trakcie egzaminów, które już się odbyły jest niekonstytucyjne, bowiem wiedza o pytaniach z poprzednich lat przyczynia się do lepszego przygotowania egzaminowanych, a ograniczenie dostępu do wcześniejszych testów nie jest uzasadnione koniecznością ochrony innych dóbr.

Sygnatura akt II SAB/Sz 163/18