Centrum Łukasiewicz będzie państwową osobą prawną, a jego siedzibą będzie miasto stołeczne Warszawa. Głównymi zadaniami instytutów działających w ramach Sieci będzie realizacja projektów badawczych, w tym międzynarodowych, a także komercjalizacja wyników prac.

 

Ustawa o sieci badawczej Łukasiewicz podpisana>>

 

Projekt statutu i sprawowanie kontroli wewnętrznej

Projekt zakłada, że Prezes Centrum działa przy pomocy Wiceprezesów, głównego księgowego oraz kierowników komórek organizacyjnych Centrum. Prezes Centrum określa zakresy czynności Wiceprezesów i wyznacza Wiceprezesa zastępującego go w czasie nieobecności.

 

 


 

W zakresie kontroli wewnętrznej proponuje się rozwiązania znane z innych jednostek nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przede wszystkim z Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Zaproponowano przepisy zapobiegające konfliktowi interesów kontrolujących, sposób postępowania kontrolujących w przypadku ujawnienia w toku kontroli czynu mającego znamiona przestępstwa lub stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego, lub możliwości powstania niepowetowanej szkody w mieniu.
 

Drugi projekt zawiera wykaz stanowisk, na których będą zatrudniani pracownicy Centrum i instytutów Sieci w podziale na pion badawczy i pion wsparcia. Resort nauki podkreśla, że określenie siatki stanowisk i wymagań kwalifikacyjnych dla pracowników Centrum iinstytutów Sieci ułatwi tworzenie przejrzystych ścieżek kariery, zarówno w pionie badawczym, jaki w pionie wsparcia, co będzie sprzyjać pozyskaniu utalentowanych  kandydatów  do  pracy,  szczególnie  w  obliczu  luki  pokoleniowej  i  konkurencyjnej  oferty  podmiotów prywatnych oraz zagranicznych, które mogą utrudniać funkcjonowanie wielu instytutów.