Stanowczy sprzeciw wyrazić należy wobec pomysłu RGNiSW dotyczącego odejścia od formy decyzji administracyjnej. To nie koncepcja nadawania stopni i tytułu naukowego w tej formie jest błędna, lecz błędna jest propozycja odejścia od formy decyzji przy awansach naukowych. Takie stanowisko Rady, w którym proponują odejście od formy decyzji, nazwać należy wprost: „kontrowersyjnym”. Jednostka ma prawo do obrony na drodze prawnej, czyli na drodze postępowania regulowanego przepisami prawa.

 

 

Sprawa dotycząca formy decyzji administracyjnej w postępowaniach awansowych jest sprawą administracyjną. Sprawę administracyjną stanowi przecież „przewidziana w przepisach materialnego prawa administracyjnego możliwość konkretyzacji wzajemnych uprawnień i obowiązków stron stosunku administracyjnoprawnego, którymi są organ administracyjny i indywidualny podmiot niepodporządkowany organizacyjnie temu organowi” (por. T. Woś Postępowanie sądowo - administracyjne, Warszawa 1996, str. 176). Sprawy awansowe spełniają wszystkie te przesłanki.

 

Być może członkowie Rady nie doceniają procedur, patrzą na nie zbyt technicystycznie i formalistycznie a przecież one mają chronić jednostkę – człowieka. A to przecież o człowieka ostatecznie chodzi w nauce (nawet jeżeli ktoś twierdzi inaczej). 
Niepokojące są pewne wypowiedzi (widoczne już od czasów J. Gowina jako ministra nauki i szkolnictwa wyższego), w których sugeruje się, że powinno ograniczać się znaczenie Kodeksu postępowania administracyjnego. Ludzie ci podkreślają, że w podmiotach organizowanych na modłę przedsiębiorstwa, kodeks ten nie sprawdza się.
Kodeks ten, wyznaczając pewną procedurę (tzw. jurysdykcyjne postępowanie administracyjne) ma zapewniać ochronę jednostki i chronić przed bezprawiem podmiotów przyznających stopnie naukowe. Wystrzegajmy się osób, które lansują wprowadzanie modelu biznesowego (gdzie liczy się skuteczność a ostatnie zdanie ma zawsze menadżer) do nauki i szkolnictwa wyższego. Taki model jest po prostu nieludzki. Zasadny jest natomiast pogląd Rady, iż kolokwium habilitacyjne powinno być obowiązkowe w każdym obszarze nauki. Obecnie jest obowiązkowe tylko w naukach społecznych, humanistycznych i teologicznych. Można się natomiast zastanowić nad innymi ścieżkami dojścia do habilitacji.