- Prawo do świadczeń ściśle związane z okresem studiowania na kierunku studiów ma także funkcję dyscyplinującą do terminowej realizacji toku studiów. Należy zaznaczyć, że opinia ta nie zawiera odmiennej od zawartej w Konstytucji dla nauki – Przewodniku po systemie szkolnictwa wyższego i nauki interpretacji omawianego przepisu, lecz stanowi jej rozwinięcie i uszczegółowienie w zakresie sposobu ustalania 6-letniego okresu przysługiwania świadczeń na studiach - wyjaśnia ministerstwo.

Tylko uprawniony pracownik może mieć wgląd w dane wrażliwe zbierane w ramach ZFŚS>>


Niejasne przepisy

Poseł Arkadiusz Marchewka spytał resort nauki, czy okres sześciu lat korzystania z pomocy na studiach dotyczy możliwości ubiegania się o stypendium, czy faktycznego pobierania świadczeń.  Zwraca uwagę, że są w tej kwestii wątpliwości.

- Promowanie interpretacji, zgodnie z którą „okres 6 lat”, o jakim mowa w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, miałby oznaczać okres samej możliwości formalnego ubiegania się o dany rodzaj świadczenia, prowadzi do faktycznego wykluczenia z prawa do otrzymania stypendiów i zapomogi bardzo wielu studentów, którzy z różnych powodów (np. zdrowotnych) nie ukończyli studiów w ciągu 6 lat - tłumaczy.

 

 

 

Resort nauki takich problemów nie widzi, tłumaczy że prawo do świadczeń przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich, jednakże nie dłużej niż przez okres sześć lat. Okres ten odpowiada maksymalnemu czasowi trwania studiów stacjonarnych łącznie pierwszego i drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich (art. 65 ustawy).

- Należy zauważyć, że decyzja o podjęciu studiów powinna być świadomym i odpowiedzialnym wyborem, a naturalną konsekwencją tej decyzji jest ukończenie studiów oraz podjęcie dalszych kroków co do ścieżki kariery zawodowej. Podejmując kształcenie, student zobowiązuje się do wywiązywania się z obowiązków wynikających z ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz aktów wewnętrznych uczelni, w tym regulaminu studiów. Podstawowymi obowiązkami studenta są: uczestniczenie w zajęciach zgodnie z regulaminem studiów oraz składanie egzaminów, odbywanie praktyk zawodowych i spełnianie innych wymagań przewidzianych w programie studiów. Niezłożenie w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego stanowi natomiast obligatoryjną przesłankę skreślenia z listy studentów - podkreśla w odpowiedzi.

 

Dyscyplinujący charakter ograniczenia

Resort nauki zwraca uwagę, że każdy student dysponuje potencjalną możliwością korzystania ze świadczeń przez ten sam okres, zaś realizacja tego uprawnienia w sposób oczywisty jest uwarunkowana indywidualnie i uzależniona od spełniania kryteriów otrzymania stypendiów i zapomogi, decyzji studenta co do wyboru kierunku studiów i sposobu realizacji procesu kształcenia.

- Nie każdy student będzie zatem korzystał z tego uprawnienia przez taki sam okres, w szczególności jest to uzależnione od indywidualnej sytuacji i potrzeb studenta. Niemniej przepis ten, łącznie z pozostałymi regulacjami art. 93 ustawy, sprzyja racjonalnemu planowaniu przez studentów ścieżki kształcenia z uwzględnieniem sześcioletniego okresu przysługiwania prawa do świadczeń - podkreśla.

Dodaje, że prawo do świadczeń ściśle związane z okresem studiowania na kierunku studiów ma także funkcję dyscyplinującą do terminowej realizacji toku studiów. Należy zaznaczyć, że opinia ta nie zawiera odmiennej od zawartej w Konstytucji dla nauki – Przewodniku po systemie szkolnictwa wyższego i nauki interpretacji omawianego przepisu, lecz stanowi jej rozwinięcie i uszczegółowienie w zakresie sposobu ustalania 6-letniego okresu przysługiwania świadczeń na studiach.

W uzasadnieniu do projektu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zawarto jedynie ogólny opis wprowadzonej regulacji, bez szczegółowego wskazywania sposobu ustalania 6-letniego okresu przysługiwania świadczeń. Resort dodaje, że nie do końca zgadza się z orzecznictwem sądów administracyjnych - jako przykład podaje zapomogę, w przypadku której - ze względu na jej jednorazowość - nie sposób określić upływu sześcioletniego okresu przysługiwania zapomogi w oderwaniu od okresu studiów.