Wnioski będzie można składać do 31 lipca roku poprzedzającego rok, w którym była planowana realizacja zadania - dotychczas wnioski można było składać do 31 sierpnia.

 

 


 

Mniej formalności we wniosku

Wnioski mają być za to łatwiejsze do złożenia - finansowania inwestycji w kolejnych latach jej realizacji, zapewniających inwestorowi terminowe regulowanie zobowiązań finansowych. Dokumenty te powielały informacje znajdujące się już w samym wniosku o finansowanie inwestycji, a ich składanie stanowiło niepotrzebne obciążenie dla wnioskodawcy.

Jednymi z ważniejszych zmian przewidzianych w projekcie rozporządzenia są zmiany dotyczące trybu prowadzenia postępowania o przyznanie finansowania w przypadku inwestycji związanych z kształceniem. Dotychczas zarówno wniosek, jak i dokumenty związane z rozliczeniem inwestycji były składane w postaci papierowej albo w formie dokumentu elektronicznego za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ministra przyznającego dotację.

 

Są już wstępne wyniki egzaminów na aplikacje>>

 

W przypadku złożenia przez wnioskodawcę wniosku niespełniającego wymagań określonych w rozporządzeniu, wnioskodawca będzie wezwany do usunięcia braków formalnych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Ma to usprawnić całą procedurę – wydłużenie terminu na dokonanie tego uzupełnienia nie wpłynie w istotny sposób na dalszy przebieg postępowania.