Rozporządzenie to przepisy wykonawcze do Ustawy 2.0, którą podpisał w środę Prezydent RP.

- Ocena badań naukowych będzie dokonywana w ramach dyscyplin, a nie - jak to jest obecnie - w ramach wydziałów - tłumaczył wiceminister nauki Piotr Müller w wywiadzie - Uprawnienia do nadawania stopni będą przypisane do uczelni, ale będą mogły być realizowane przez wskazany organ uczelni np. radę wydziału.

Na liście 42 dwie dziedziny nauki

Poprzednia klasyfikacja była trzypoziomowa - obejmowała 8 obszarów wiedzy, 22 dziedziny nauki i sztuki oraz 102 dyscypliny naukowe i artystyczne (w tym 7 dziedzin, w których nie wyodrębniono dyscyplin) i charakteryzuje się nadmiernym rozdrobnieniem.

Wiele obecnych dyscyplin obejmuje wąski zakres tematyczny, a ponadto reprezentuje je niewielka liczba pracowników uczelni, instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk i instytutów badawczych, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora albo stopień doktora w zakresie sztuki.

Zaproponowana w projekcie klasyfikacja została opracowana w oparciu o propozycję przygotowaną przez przedstawicieli Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, Komitetu Polityki Naukowej, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych. Mają być zgodne z wytycznymi OECD.

Na liście dyscyplin naukowych znalazły się nauki prawnicze oraz prawo kanoniczne. Jak podkreslił minister Jarosław Gowin - wynika wprost z konkordatu.


Nowe kryteria ewaluacji

Ograniczona zostanie liczba kryteriów ewaluacji (z czterech do trzech), jak również ocenianych w ramach tych kryteriów osiągnięć.

W ocenie kryterium dotyczącego poziomu naukowego prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych będą uwzględniane jedynie następujące osiągnięcia:

  1. artykuły naukowe opublikowane w czasopismach naukowych i w materiałach konferencyjnych, zamieszczonych w wykazie czasopism naukowych;
  2. artykuły naukowe opublikowane w czasopismach naukowych niezamieszczonych wykazie;
  3. monografie naukowe wydane przez wydawnictwa ujęte w wykazie określonym w przepisach wydanych na redakcję naukową takich monografii i rozdziały w takich monografiach;
  4. monografie naukowe wydane przez wydawnictwa nieujęte wykazie, takich monografii i rozdziały w takich monografiach;
  5. udzielone patenty na wynalazki.

Ustawa ma ograniczyć tzw. "punktozę", czyli wyrabianie odpowiedniej liczby punktów na słabszych artykułach.  Oceniane będą cztery największe osiągnięcia naukowców - najwięcej punktów dostaną za monografie i patenty.