Zainteresowane osoby mogą otrzymać pisemną informację o zagranicznym dyplomie za pomocą systemu Kwalifikator: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/system-kwalifikator. Resort wyjaśnia też, że obowiązująca Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wzajemnym uznawaniu akademickim dokumentów o wykształceniu i równoważności stopni, podpisana dnia 11 kwietnia 2005 r. (weszła w życie 20 czerwca 2006 r.), gwarantuje osobom, które uzyskały wykształcenie w jednym państwie, możliwość kontynuacji kształcenia w placówkach drugiego państwa. Zgodnie z postanowieniami umowy uczelnie mogą wzajemnie uznawać odpowiednie okresy studiów, zdane egzaminy, zaliczenia oraz praktyki. Decyzja o zaliczeniu na poczet studiów zajęć odbytych przez studenta w uczelni zagranicznej pozostaje w gestii uczelni.

Zasady rekrutacji studentów z Ukrainy zależą od uczelni - prawo na ogół trzeba zacząć od nowa>>

 

 

Inaczej w przypadku kierunków medycznych

W odniesieniu do kierunków medycznych należy mieć na uwadze fakt, iż kierunki te są szczególne poprzez swój związek z systemem opieki zdrowotnej. Minimalne wymagania kształcenia w zawodach lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej i farmaceuty są określone przepisami unijnymi i obowiązkiem uczelni jest zapewnienie, aby były one spełnione również w przypadku kształcenia osób przenoszących się na polskie uczelnie z państw niebędących państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

WZORY DOKUMENTÓW:

 

Natomiast podstawę prawną do uznawania świadectw, dyplomów, stopni i tytułów naukowych uzyskanych na terenie Ukrainy do dnia 20 czerwca 2006 r. na mocy Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o tymczasowym uregulowaniu zagadnienia wzajemnego uznawania równoważności dokumentów ukończenia szkół średnich, szkół średnich zawodowych oraz szkół wyższych a także dokumentów o nadawaniu stopni i tytułów naukowych, sporządzonego w Warszawie dnia 18 maja 1992 r. /tekst niepublikowany/ stanowi tzw. Konwencja Praska z 1972 r.

Czytaj też: II SA/Bk 585/20, Forma prawna odmowy nostryfikacji dyplomu. - Wyrok WSA w Białymstoku >>>

Dodatkowo, podstawę prawną w stosunku do dokumentów wydanych do 30 września 2005 r. stanowi Porozumienie między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o równoważności dokumentów o wykształceniu, stopniach i tytułach naukowych wydawanych w PRL i ZSRR, podpisane w Warszawie dnia 10 maja 1974 r. /Dz. U. z 1975 r. Nr 4, poz. 14 i 15/. Dokumenty, które zostały wydane w okresie obowiązywania ww. aktów prawnych i spełniają określone w nich warunki, są nadal uznawane za równoważne z ich polskimi odpowiednikami. Wyjątek stanowią dyplomy lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, lekarza weterynarii lub architekta. W przypadku potrzeby potwierdzenia równoważności dyplomów uzyskanych w Ukrainie po 20 czerwca 2006 r. z odpowiednim polskim dyplomem i tytułem zawodowym, dyplomy te są uznawane w drodze postępowania nostryfikacyjnego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie (Dz. U. poz. 1881).

 

Niższe opłaty za nostryfikację

W przypadku potrzeby potwierdzenia równoważności dyplomów uzyskanych w Ukrainie po 20 czerwca 2006 r. z odpowiednim polskim dyplomem i tytułem zawodowym, dyplomy te są uznawane w drodze postępowania nostryfikacyjnego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie (Dz. U. poz. 1881). Nostryfikacji dokonują uprawnione uczelnie. Zgodnie z ww. rozporządzeniem uczelnia ma 90 dni na uznanie dyplomu, jednakże jest to termin maksymalny. Do terminu nie wlicza się przedłożenia tłumaczeń dokumentów, ew. egzaminów lub praktyk. Wymóg opłaty nostryfikacyjnej wynika z ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i wynosi maksymalnie 50 proc. wynagrodzenia profesora (3205 zł). Uczelnia może podjąć decyzję o zwolnieniu z opłat.

Ponadto, na skutek działań narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA):

  • uproszczono procedurę wydawania informacji o ukraińskich dyplomach oraz opracowano projekt informacji dla osób, które nie posiadają kompletu dokumentów potwierdzających uzyskane wykształcenie;
  • w celu usprawnienia procesu uznawalności ukraińskich kwalifikacji oraz umożliwienia ich posiadaczom kontynuacji studiów lub podjęcia pracy w Polsce, NAWA opracowuje materiały o ukraińskim systemie edukacji. W związku z obecną sytuacją przygotowano m.in.:
    • materiały dotyczące standardów kształcenia na kierunkach medycznych w Ukrainie,
    • opracowano i opublikowano na stronie listę uznanych uczelni na Ukrainie,
    • opracowywane są materiały dotyczące kształcenia w szkołach artystycznych w Ukrainie,
    • opracowywane są materiały dotyczące kształcenia na kierunku psychologia w Ukrainie oraz zasad uznawalności ukraińskich dyplomów w Polsce dla Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.