Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego wydano po tym, gdy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w grudniu 2020 r. odrzucił bez merytorycznego rozpoznania - skargę w sprawie uchwały Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Negatywna opinia o kierunku studiów

Komisja negatywnie ustosunkowała się do nadania uprawnienia do prowadzenia studiów na kierunku lekarsko - dentystycznym.  Sąd I instancji odrzucił skargę, bo uznał, że nie ma kompetencji do rozstrzygania takich sporów. Ten charakter uchwał podejmowanych przez Polską Komisję Akredytacyjną przesądza, że nie mogą być one uznane za czynności z zakresu administracji publicznej, o którym mowa w art. 3 § 2 P.p.s.a.

Czytaj: Wrzutka na liście punktowanych czasopism – niektóre nagle docenione>>

Opinia nie tworzy prawa

Jak wskazał WSA, z treści tego przepisu wynika, że wymienione akty i czynności muszą mieć charakter publicznoprawny. Treść wyjaśnianego przepisu wskazuje także, że akt lub czynność musi dotyczyć uprawnienia lub obowiązku wynikających z przepisów prawa.

Konieczne więc jest odniesienie takiego aktu lub czynności do przepisu prawa powszechnie obowiązującego, który określa uprawnienie lub obowiązek. Oznacza to, że musi istnieć ścisły związek między przepisem prawa, który określa uprawnienie lub obowiązek, a aktem lub czynnością, która dotyczy takiego uprawnienia lub obowiązku.

Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził stanowisko WSA. Zdaniem sądu II instancji uchwała była wydawana przez podmiot niebędący w ogóle dysponentem władztwa publicznoprawnego. Ponadto uchwała ta nie konkretyzuje żadnego stosunku administracyjnego, ponieważ Komisja nie ma uprawnień do rozstrzygania we władczy sposób o prawach i obowiązkach strony.

Sygnatura akt III OSK 5085/21 - Postanowienie NSA z 13 lipca 2021 r.