Resort sprawiedliwości przygotował nowe rozporządzenie ws. nagród dla nauczycieli akademickich pracujących na uczelniach służb państwowych. Takie uprawnienie ministrowi przyznaje ustawa o szkolnictwie wyższym i nauce, poprzednio minister nauki określał kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli na wszystkich uczelniach.

 

Minister ogłosił listę uczelni badawczych>>

 

Nagrody za działalność naukową i dydaktyczną

W rozporządzeniu, którego projekt zamieszczono na RCL, znajdzie się zapis, według którego nagrody za znaczące osiągnięcia naukowe będą przyznawane nauczycielowi akademickiemu, który wykazał się odpowiedni dorobkiem w zakresie publikacji artykułów oraz monografii naukowych. Nagrodę za znaczące osiągnięcia dydaktyczne otrzymać będzie mógł nauczyciel akademicki za innowacyjne metody prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz nowatorskie przygotowanie materiałów dydaktycznych.

 

Wnioski o przyznanie nagród będą wysyłane do ministra w formie elektronicznej. Dołącza się do nich:

  1. opis osiągnięć umożliwiających przyznanie nagrody;
  2. kopie dwóch rekomendacji sporządzonych w związku z wnioskiem o przyznanie nagrody;
  3. kopię wyciągu z protokołu posiedzenia senatu uczelni albo najwyższego organu kolegialnego wnioskodawcy;
  4. szczegółowe uzasadnienie;
  5. kopię oświadczenia kandydata o nieukaraniu karą dyscyplinarną.