Minister po zapoznaniu się z informacją na temat wydziału pielęgniarskiego w tej szkole stwierdził, że uczelnia nie wypełnia warunku pełnej osady kadrowej, zgodnie bowiem z paragrafem 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie warunków prowadzenia studiów z września 2016 r.,  minimum kadrowe na określonym kierunku studiów to:

  • samodzielny nauczyciel akademicki oraz
  • co najmniej pięciu nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora.

Cofnięcie uprawnień

Zdaniem ministra, skoro te wymogi nie były spełnione, może cofną uprawnienia. Pozwalał mu na to art. 11 b) ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z 2005 r. Według tego przepisu minister zawiesza uprawnienia podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni do prowadzenia studiów na danym kierunku studiów i poziomie kształcenia w przypadku niezawiadomienia przez rektora w wyznaczonym terminie o zaprzestaniu spełniania przez tę jednostkę warunków do prowadzenia studiów.

 

Merrick Rosenberg, Daniel Silvert

Sprawdź  
POLECAMY

Reakcja rektora

Uczelnia w odpowiedzi złożyła wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, gdyż uzupełniła skład o sześciu nauczycieli akademickich w stopniu doktora. Natomiast minister stwierdził, że złożone w ministerstwie dokumenty były niekompletne.

Rektor złożył więc skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w której zwrócił uwagę, że w razie dołączenia do wniosku skierowanego do ministerstwa nauki - umów o pracę zwartych z nauczycielami akademickimi, organ nie powinien podejmować decyzji tak radykalnej. Zwłaszcza, że powodem podjęcia decyzji było oparcie się ministerstwa na danych uwidocznionych w systemie POL-on.

Jak wyjaśniał pełnomocnik uczelni, system elektroniczny danych nie chciał przyjąć, choć nazwiska wykładowców były wielokrotnie wprowadzane.

Pełnomocnik ministra podkreślił na rozprawie, że organ jest związany jest domniemaniem zwartym w systemie elektronicznym. Władza uczelni są zobowiązane do ich ujawnienia w wersji elektronicznej z mocy prawa - powiedział radca prawny Mikołaj Budziarek.

WSA oddala skargę rektora

Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z 15 marca 2019 r. orzekł, że minister nauki nie naruszył prawa. Argumentacja skarżącego związana z niesprawnym systemem informatycznym jest niezasadna - wyjaśniał sędzia Janusz Walawski. - Nieaktualizowanie na czas danych, które powinny znaleźć się w systemie, stanowi naruszenie prawa. MNiSW miał prawo podjąć decyzję o cofnięciu uprawnień na wydziale pielęgniarskim - stwierdził sąd.

WSA potwierdził, że dokumenty przesłane ministrowi przez uczelnię były niekompletne.

Wyrok nie jest prawomocny i podlega zaskarżeniu do NSA.

 

Skutki cofnięcia uprawnień uczelni

Cofnięcie czy zawieszenie uprawnień uczelni do prowadzenia studiów na danym kierunku nie powoduje utraty statusu studenta uczelni. Ale niewątpliwie wprowadza zamieszanie w planie studiów.

W ustawie czytamy: „W okresie zawieszenia uprawnień jednostki organizacyjnej do prowadzenia studiów na danym kierunku i określonym poziomie kształcenia zostają wstrzymane przyjęcia studentów na ten kierunek i poziom kształcenia. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określa termin, nie dłuższy niż trzy lata, w którym jednostka organizacyjna jest obowiązana spełnić warunki do przywrócenia zawieszonych uprawnień, oraz szczegółowe zasady kontynuowania kształcenia przez studentów i przeprowadzania w tym okresie egzaminów dyplomowych”

Czytaj: SN: uczelnia wprowadziła w błąd profesora, ale nie złamała prawa

Jednak w wyniku wykreślenia danego wydziału, uczelnia może nie być w stanie wypełnić umowy ze studentem. W tej sytuacji student może powołać się na kodeks cywilny (art. 491 kc uprawniający do odstąpienia od umowy po upływie określonego terminu).

Nowe przepisy

Według nowej ustawy z 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce minister, w drodze decyzji administracyjnej, może odmówić przedłużenia ważności wpisu do ewidencji, jeżeli:

  1. uczelnia lub założyciel rażąco narusza przepisy prawa;
  2. PKA wydała negatywną ocenę jakości kształcenia na co najmniej połowie prowadzonych przez uczelnię kierunków studiów;
  3. zaistniała jedna z przesłanek, jak np. niewypłacalność, stan upadłości, zobowiązania wobec SP (określonych w art. 40 ust. 1 pkt 1–5).

Sygnatura akt II SA/Wa 1438/18, wyrok z 15 marca 2019 r.