Aktualnie w Polsce trwa nadal stan epidemii wirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19 wprowadzony do odwołania na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491, ze zm.).

Postawione powyżej pytanie zadaje sobie większość studentów. Wielu z nich pozostało w rodzinnych domach, bowiem nauczanie zdalne nie wymaga obecności na uczelni, czy w studenckim mieście. Tym samym, aby dany student mógł uzyskać poświadczenie swojego statusu poprzez otrzymanie naklejki na legitymacji studenckiej musi udać się do właściwego dziekanatu w godzinach jego pracy i ją otrzymać – kontaktując się przy tym z szeregiem osób.

 

Legitymacje będą ważne bez naklejek

Co prawda legitymacje studenckie, pomimo braku odpowiedniej naklejki, będą ważne i pozostaną ważne również przez okres 60 dni po zakończeniu ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni (art. 51b ust. 4 Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce), które ściśle jest powiązane z rozwojem epidemii, jednak są to przepisy prawa powszechnie obowiązującego jedynie na terytorium Polski.

Studenci w trakcie minionej przerwy letniej sygnalizowali, że legitymacje bez naklejki poświadczającej ich ważność nie były honorowane w krajach m.in. Unii Europejskiej, zaś tłumaczenia studentów o tym, iż w Polsce ważność legitymacji przedłużona została na mocy ustawy nie przynosiły oczekiwanego rezultatu w postaci uzyskania odpowiedniej zniżki. Znamienne jest przy tym to, iż w związku z brakiem zniżki studenci musieli dopłacać w większości, aż 50 proc. ceny np. danego biletu, bowiem zasadą jest, iż zniżka studencka wynosi w państwach członkowskich Unii Europejskiej 50 proc. ceny biletu normalnego.

Czytaj też: Dokument w telefonie, ale nie wszędzie dzwoni

Ministerialny programu mLegitymacji studenckich

Rozwiązaniem powyższego problemu jest dołączenie przez uczelnie wyższe do ministerialnego programu mLegitymacji studenckich. Możliwość aktywacji mLegitymacji studenckich na uczelniach istnieje już od ponad roku i prawodawca wprost wskazał, że mLegitymacja studencka jest ważna w okresie ważności elektronicznej legitymacji studenckiej (§ 21 ust. 4 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów). Zgodnie z informacjami resortu cyfryzacji, mLegitymacja studencka, to legitymacja studencka w telefonie. Dokument ten można aktywować poprzez kod QR oraz kod aktywacyjny otrzymany na uczelni.  mLegitymacja studencka działa tak, jak tradycyjny dokument, a pokazując ją na ekranie smartfona potwierdza, się status studenta, korzystając ze zniżek i ulg. Co ważne – w dokumencie tym wskazano termin ważności legitymacji – oznaczenie czy legitymacja jest ważna (kolor zielony) czy nieważna (kolor czerwony), co rozwiązałoby opisywany powyżej problem ważności tego dokumentu.

Aplikacja mObywatel

Funkcjonalność udostępniana jest poprzez aplikację mObywatel, która dostępna jest na smartfony posiadające system operacyjny iOS oraz Android. Pierwszą warszawską uczelnią, która zdecydowała się na wprowadzenie mLegitymacji była Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Ostatnio taka funkcjonalność udostępnione została przez Uniwersytet Jagielloński, który wskazał, iż w dobie pandemii podejmują rozwiązania adekwatne do potrzeb studentów.

Powyższa funkcjonalność ukazuje, że trwa zaawansowana doba technologiczna, która wspomaga cyfryzację i informatyzację różnych procesów, w tym na uczelniach wyższych. Trwająca aktualnie pandemia powinna zachęcać uczelnie, aby dołączać do omawianego programu i po pierwsze minimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się i transmisji wirusa SARS-CoV-2 poprzez obecność studentów w dziekanatach, a po drugie ułatwiać proces poświadczenia statusu studenta (tzw. „naklejki” na legitymacji). Uczelnia, która dołączy do przedmiotowego programu będzie mogła w prosty sposób – poprzez aktualizację informacji w aplikacji mObywatel poświadczyć status studenta, a tym samym student będzie mógł okazywać mLegitymacje studencką wskazując, iż posiada m.in. prawo do zniżek – bez konieczności wizyty w dziekanacie i na ekranie swojego telefonu.

Aleksander Hyżorek – Associate w SMM Legal Maciak Mataczyński Adwokaci sp. k.